Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Îsâr

Îsâr


Îsâr:
Kendi için gerekli olan bir şeyi,
zarar ve sıkıntılara katlanarak kendisi kullanma yerine, başkalarının
istifadesine sunmak sureti ile yapılan cömertlik. Bunun Asr-ı Saâdet'teki
misâli; Medineli müslümanların (Ensâr), Mekke'li Muhâcirleri şehirlerine dâvet
edip onları her şeylerine ortak ederek Allah Teâlâ'nın takdirini kazanmalarıdır.
(bkz. 59/Haşr, 5). Bir başka örnek de Hz. Ebû Bekir'in Hicret esnasında mağarada
hayatını tehlikeye atarak canını, sevdiği Hz. Peygamber için fedâ etmesidir (9/Tevbe,
40).

Kur'ân-ı Kerîm'de cömertlik, cihad
ile aynı seviyede tutulmakta; Allah'ın insanlara verdiği rızıktan diğer kulların
da yararlandırılması istenmektedir (2/Bakara, 254). Cömertliğin, kıyamet gününde
insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtarmaya vesile olacağı
bildirilmektedir (2/Bakara, 222). Bazı âyetlerde cömertlik alışverişe
benzetilmekte; Allah Teâlâ'ya verilen bir borç olarak temsil edilmektedir
(2/Bakara, 244; 5/Mâide, 13; 57/Hadîd, 11).

Kalpler cömertlik sayesinde
temizlenir (92/Leyl, 17-20). Çünkü, küfür ve nifaktan sonra kalbi karartan
âmillerden biri de, aşırı mal sevgisi ve servete bağlılık arzusudur. Nitekim
Kur'an-ı Kerîm'de; "Serveti de düşkünce seviyorsunuz." (89/Fecr, 20)
buyurulur. İşte bu sevgi ile insan, "Ben bu malı sarfedersem bana bir şey
kalmaz" korkusuna düşer ve hemen şeytan harekete geçer: "Şeytan sizi
fakirlikle korkutur, size cimriliği emreder." (2/Bakara, 268). Oysa ki Allah
Teâlâ'nın bildirdiğine göre; "Mal ve servet insan için bir imtihandır."
(39/Zümer, 49-52). Bu imtihandan başarılı çıkmanın yolu da cömertliktir (64/Teğâbün,
15-17).

İnsanların cömertlikten kaçmasının
sebepleri başında: "Benim olan varlığı başkalarına niçin vereyim?" duygusu ile,
"Başkalarına verirsem,benim varlığım azalır ve zaruret zamanında zahmete
düşerim" düşüncesi gelir. İslam dini ise bu duygu ve düşünceyi kökünden
kaldırmıştır. İslâm'a göre mal ve servet herhangi bir şahsın inhisarı altında
değildir. Mal ve servet yalnız Allah Teâlâ'nındır. Her şeyin gerçek Mâlik'i
O'dur (3/Âl-i İmrân, 179; 57/Hadîd, 10). Kur'ân-ı Kerîm'de bu durum yirmiyi
aşkın âyette vurgulanmaktadır. Mülk Allah Teâlâ'nın olduğuna göre, tabiî olarak
sahibinin yolunda sarfedilmesi, iman eden kimse için en mâkul bir hadise olarak
değerlendirilir. Mü'mindeki cömertlik duygusu da bu düşünceden kaynaklanır.


Hz. Peygamber, şöyle buyurur:
"Cömert kişi, Allah'a yakın, Cennet'e yakın, insanlara yakın ve Cehennem
ateşinden uzaktır. Hasis insan, Allah'tan uzak, Cennet'ten uzak ve Cehennem
ateşine yakındır. Cömert cahil, ibadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir."
(Tirmizî, Birr, 40) "Gıbta edilecek kişilerden biri de cömertlerdir" (Buhârî,
Temennâ, 5; Tevhid, 45). Peygamberimiz, insanlara dünyada yaşadıkları sürece
cömert olmalarını, işi öldükten sonraya bırakmamalarını tavsiye eder:
"Sadakanın en iyisi bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka sağ iken,
malınız elinizde iken, istediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir.
Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler
istediklerini yapar." (Buhârî, Vesâya, 14)

Abdullah b. Abbâs, Hz.
Peygamber'in cömertliğini şöyle anlatır: "Allah'ın Rasûlü, insanların en cömerdi
ve en iyilik severi idi. Ramazan'da Cebrâil ile beraber bulunduğu zamanlarda her
şeyini verirdi." Cebrâil, her Ramazan gecesi Rasûlullah'ın yanına gelir, ona
Kur'an öğretirdi. Cebrâil şöyle derdi: "Allah'ın Rasûlü bereket getiren
rüzgârlardan daha cömerttir." (Müslim, Fezâil 12, hadis no: 2308)

Câbir b. Abdullah şöyle derdi: "Rasûlullah
(s.a.s.) kendisinden herhangi bir şey istendiğinde, asla, ?hayır' dememiştir."
(Yusuf Kandehlevî, Hayâtü's-Sahâbe, III, 1181). Hz. Ali'den şöyle rivâyet
edilmiştir: "Rasûlullah'dan bir şey istendiği zaman, eğer bu isteği yerine
getirmek isterse, ?peki' derdi. Yapmak istemediği zaman da susardı. Hiç bir şey
için ?hayır' dememiştir" (Yusuf Kandehlevî, aynı yer).

"Öyle zamanlar yaşadık ki,
aramızdan hiç biri, müslüman kardeşinden daha çok altın ve gümüşe sahip olmayı
düşünmedi..." diyen Abdullah b. Ömer (r.a.)'ın sözü, bize, ashâbın cömertlik ve
isâr konusunda nasıl davrandığını göstermektedir. Şu halde, sonradan pişmanlık
duymamak için, müslümanın cömert davranarak Allah Teâlâ'nın kendisine ihsan
ettiği malını sağlığında Allah yolunda ve O'nun rızâsına uygun bir biçimde
harcaması gerekir.

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:
"Sizden birinize ölüm (alâmetleri) gelip de: "-Ey Rabbim, beni yakın bir zamana
kadar geciktirsen de, sadaka versem ve sâlihlerden olsam" demeden önce size,
rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) harcayın." (63/Münâfikûn,
10). Gazzâli der ki: "Malı olmayan kişide hırs değil kanaat olmalıdır. Malı olan
kişide ise cimrilik değil cömertlik olmalıdır."[1][1] Ahmed
Sezikli, Şamil İslâm Ansiklopedisi, c. 1, s. 322-323

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar