Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rızık, Azalıp Çoğalabilir mi?.

RızıkRızık, Azalıp
Çoğalabilir mi?

Rızkımız azalıp çoğalabilir mi
sorusuna, evet cevabı veririz. Çünkü Kur'an, bu konuda net cevap vermektedir:
"Allah, kimi dilerse, onun rızkını genişletir, daraltır." (13/Ra'd, 26)
"Allah, rızıkta kiminizi diğer bir kısmınıza üstün kıldı." (16/Nahl, 71)
Allah, kulunun gidişatına göre, mükâfat olarak rızkını çoğaltır veya ceza
olarak daraltır. "Hatırlayın ki, Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz,
elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz
azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti." (14/İbrahim, 7) "Allah, faizi
tüketir, sadakaları ise artırır (faiz karışan malın bereketini giderir, sadaka
verilen malın bereketini artırır)." (2/Bakara, 276) Rızıklarını elde etmede
insanların çalışkanlıklarının rolü vardır. Kulun rızkının genişliğinin
sebeplerinden birisi de, günahlardan kaçınmak ve namazı dosdoğru ve devamlı
kılmaktır. "Kim Allah'tan sakınıp korkar ve günahlardan kaçınırsa, (Allah)
ona bir çıkış (yolu) yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a
güvenirse, O, ona yeter." (65/Talak, 2-3) "Ailene namaz kılmakla emret
ve kendin de ona sebat ile devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz
rızıklandırırız. Güzel âkıbet takva ehlinindir." (20/Tâhâ, 132) "Eğer
Allah rızkı kulları için bolca yaysaydı, yeryüzünde taşkınlık yapar ve
azarlardı. Fakat dilediği kadar bir ölçüyle indirir." 42/Şûrâ, 27)
"Allah, kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve dilediğine de kısar.
Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir." (29/Ankebut, 82). Rızıklanmadaki
üstünlükte çalışma, sa'y ve gayretin rolü pek büyüktür. Rızkımız, tutacağımız
yola göre değişir; tutacağımız yolun Allah'ın ezelî ilmiyle bilinip kaydı ona
göre yapılmış olmasıyla, levh-i mahfuz kaydında değişme olmaz.