Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Biyoloji İlminin Verileri Işığında Rızık.

Biyoloji İlminin Verileri Işığında RızıkBiyoloji İlminin
Verileri Işığında Rızık

Canlılar; rızıklarını Allah
Teala'nın yarattığı bitki ve hayvanlardan elde ederler. Bunları da Allah, bitki
ve hayvanların tohum hücrelerine koyduğu gen (DNA=Deoksiribo Nükleik Asit)
planlarına göre yaratır. Bitkilerin yapılarıyla ilgili planlarındaki bilgi, her
sayfasında bin kelime bulunan elli bin sayfalık kitaptan fazladır. Her bir
hayvanın DNA (yaratılış planı)ndaki bilgi ise, toplamı beş yüz bin sayfayı tutan
kitapların verdiği bilgiden fazladır. Bitki ve hayvanlar; planlarına göre,
oksijen, hidrojen, karbon, azot, fosfor, kükürt, kalsiyum, potasyum, magnezyum
gibi elementlerden teşekkül ettirilen protein, karbonhidrat ve lipid (yağ)
moleküllerinden yaratılmıştır. Bu dev moleküllerin son derece nizamlı bir
şekilde düzenlenmesiyle hücreler ve dokular yaratılmıştır.
Zamanımızda canlıların hangi
elementlerden teşekkül ettiği bilindiği halde ve kimya ilminin de son derece
ilerlemesine rağmen yapılan deney ve gözlemler; et, süt, bitki, hatta bir
buğdayın toplu iğne ucu kadar bir kabuğu gibi, bir canlının beslenmesini
sağlayacak ve yaşamasına sebep olacak bir rızkın elementlerinden kimyasal
yollarla sentezlenemediğini göstermektedir. Sakarin gibi bazı tatlandırıcılar
kimyasal işlemlerle sentezlenmiştir, ama bu bir gıda değildir. Kalorisi olan ve
beslenmeye yarayan bir şeker de değildir. Sadece tatlı olmaktan başka bir
özelliği olmayan bir bileşiktir. O halde; cansız, şuursuz ve bilgisiz maddelerin
aralarında ittifak edip tabiata konulmuş kimya kanunlarını kullanarak bir rızkı
sentezlemelerine imkân yoktur. Rızkı kendilerine verdiği can yoluyla bitki ve
hayvanlarda yaratan yalnız Allah Teala'dır. "Onlar (materyalistler) Allah'ı
bırakıp da kendileri için yerden ve göklerden hiçbir rızka sahip olmayan ve buna
(rızık vermeye) güç yetiremeyen maddelere taparlar. O halde (rızkı veren Allah
olduğuna göre) Allah'a eş ve benzer isnad etmeyin. Allah bilir, siz
bilmezsiniz." (16/Nahl, 73-74) "Rızkınıza şükredeceğinize,siz her halde
(O'nu) yalanlamaya mı kalkışırsınız?" (56/Vâkıa, 82) "O (Allah) eğer
rızkınızı tutup kesiverse size rızık verebilecek olanlar kim?" (67/Mülk, 21)
(2)