Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Vasiyet Çeşitleri

Vasiyet Çeşitleri

Vasiyet Çeşitleri

Vasiyet bir olay veya zamanla kayıtlı olmazsa,
mutlak vasiyet, belirli bir olayla veya zamanla "şu işim olursa", "şu zamana
kadar ölürsem." gibi kayıtlı olursa mukayyet vasiyet; mûsâ bihin miktarı, malın
üçte biri, dörtte biri gibi bir oranla değil, belirli bir miktarla belli olursa
mürsel vasiyet; miktar belli edilmeden terikenin üçte biri dörtte biri gibi bir
oran vasiyet edilirse bu vasiyete de gayri mürsel vasiyet denilir. Vasiyet
edilen şeyin mal veya menfaat olması bakımından da vasiyetler, vasiyye bi'l-mal
ve vasiyye bil'l-menfaat kısımlarına ayrılırlar (Bilmen, a.g.e., V,115; Vehbe
ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuhu, VIII, 9).