Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Vasiyet Çeşitleri

Vasiyet Çeşitleri

Vasiyet Çeşitleri:


Vasiyet bir olay veya zamanla
kayıtlı olmazsa, mutlak vasiyet, belirli bir olayla veya zamanla "şu işim
olursa", "şu zamana kadar ölürsem" gibi kayıtlı olursa mukayyet vasiyet; mûsâ
bihin miktarı, malın üçte biri, dörtte biri gibi bir oranla değil, belirli bir
miktarla belli olursa mürsel vasiyet; miktar belli edilmeden terikenin üçte biri
dörtte biri gibi bir oran vasiyet edilirse bu vasiyete de gayri mürsel vasiyet
denilir. Vasiyet edilen şeyin mal veya menfaat olması bakımından da vasiyetler,
vasiyye bi'l-mal ve vasiyye bil'l-menfaat kısımlarına ayrılırlar (Bilmen,
Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, V,115; Vehbe ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve
Edilletuhu, VIII, 9).