Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

5) Haram Vasiyetler

5

5)
Haram Vasiyetler:


Haram bir işin yapılması için
vasiyette bulunulması ittifakla haramdır. Mesela, bir Müslümanın kilise
yapılması, şarap fabrikası inşası gibi haram olan bir şeyi vasiyet etmesi
haramdır. Bu tür vasiyetlere uyulmaz. Ayrıca meşrû cihetlere bile olsa malın
üçte birinden fazlasının vasiyet edilmesi de câiz değildir. Şayet vasiyet
edilmişse, vârislerin, malın üçte birisinden fazla olan kısmında bu vasiyete
uymaları mecburî değildir. Ancak, isterlerse uyabilirler. Hanbelîlerdeki sahih
görüşe göre bu tür bir vasiyet mekruhtur (İbn Kudâme, a.g.e., VI, 445; Zuhaylî,
a.g.e., VIII, 12, 13).