Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hadis Usülü Istılahında Vasiyet

Hadis Usülü Istılahında Vasiyet

Hadis Usülü
Istılahında Vasiyet

Hadis usûlü ilminde Vasiyet, hadis tahammül
yollarından birisidir. Sefere çıkacak veya ölmek üzere bir şeyh (hadis bilgini)
in, rivayet etmekte olduğu bir kitabı bir şahsa Vasiyet ederek bırakması
demektir. Bu ilimde, vasîyette bulunan şeyhe, mûsî, kendisine kitap bırakılan
öğrenciye mûsa leh denilir.

Vesayet yoluyla hadis tahammülünün caiz olup
olmadığı bu sahanın bilginleri arasında tartışmalıdır. İçlerinde Nevevî'nin de
bulunduğu bir gruba göre caiz değil, bir başka gruba göre caizdir. Caiz görenler
de bu yolu hadis tahammül şekillerinin en alt seviyesi olarak kabul etmişlerdir.
Vasiyet yoluyla tahammülü kabul edenler, şeyhi bu vasiyetiyle öğrencisine
muayyen bir şey vermiş, ve onun kendi rivayetlerinden birisi olduğunu kabul
etmiş gibi telakki ederler. Vasiyet edilen bir kimsenin rivayet sırasında
vasiyet edenin sözlerini fazla veya eksik olmadan aynen aktarması gerekir (Suyutî,
Tedrîbu'r-râvî fı Şerhi Takribi'n Nevevî, II, 59, 60; Tehanevî, a.g.e., II,1526;
Yaşar Kandemir, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, trc. 79, 80).

Hüseyin KAYAPINAR