Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

PUT VE PUTA TAPMA

PUT VE PUTA TAPMA..
Put; Anlam ve Mâhiyeti
Putlara Tapınmanın Sebepleri
Putperestlik
Tarihten Günümüze Put ve Putlaştırma
İlâh Nedir; Putlaştırıp İlâhlaştırma Nasıl Olmaktadır?.
İlâh'ın Kur'an'daki Iki Mânâsı
İlâh Düşüncesi
Putlaştırılıp İlâh Haline Getirilen Bâtıl Ta ı Anlayışları
Kur'ân-ı Kerim'de Put Kavramı ve Puta Tapma.
Kur'ân-ı Kerim'de Her Çeşit Puta Tapma ve Şirk, Şu Şekillerde Tanımlanır
Hadis-i Şeriflerde Put Kavramı ve Puta Tapma.
Tevhid Penceresinden Günümüz ve İnsanımız.
Tevhidin ve Putçuluğun Amelle İlişkisi
Muvahhid; Tüm Putları Her Şekilde Reddeden Mü'min.
Endâd; Bir Şeyi Allah'a Denk Tutma ve Putlaştırılan Sevgi
Endâd Edinmenin İki Yansıması a- Endâdı (Bir Şeyi) Allah'ı Sever Gibi Sevmek
b- Endâda Tâbi Olup Allah'a İtaat Eder Gibi İtaat Etmek
Şirk; Putlaştırmanın Genel Adı
Şirk ve Küfür İlişkisi
Şirk En Büyük Zulümdür
Şirk İnancının Bir Temeli Yoktur
Allah (c.c.) şirk günahını affetmez
Şirk koşmadan ölenlerin affedileceği umulur
Şirkin ve Putperestliğin Çağdaş Yansımaları
Güncel Câhilî Eğitimde Şirk
Şirkin Sebepleri
1-) İnsanın Kendisini/Hevâsını (Basit Arzu ve Şehvetlerini) Ta ılaştırması
2-) Ataların Yolunu Körü Körüne Tâkip Etmek, Gelenekleri, Örf ve Âdetleri Yüceltmek, Irkçılık
3-) Aşırı Hürmet ve Saygı; Diğer Varlıkları Allah ve Rasûlünden Çok Sevmek
4- Kibir, Büyüklenme (İstikbar)
5- Haddi Aşmak (Taşkınlık)
6- Utuv ve Tuğyan (Çılgınlık, Azgınlık)
7- İstiğnâ (Kendisini Yeterli Görmek), Zenginlik ve Refahla Şımarma, Dünyevî Endişeler
8- Cebbarlık
9- Çoğunluğa, Sürüye Uymak; Zanna Tâbi Olmak
Şirkin Çeşitleri
1-) Şirk-i İstiklâl
2-) Şirk-i Teb'iz
3-) Şirk-i Takrib
4-) Şirk-i Taklid
5-) Şirk-i Esbâb
6) Şirk-i Ağrâz
Şirk ve Putlaştırma İçin Bazı Örnekler
Allah'ın Sıfatları Konusunda Şirke Düşmek.
Hâkimiyet Şirki;
Allah'tan Başka İlâh Kabul Etmek
Allah'tan Başka Rabler Edinmek
Yakınlaştırma ve Vâsıta Anlayışıyla; Şefaatçi Kabulü ile Düşülen Şirk
Allah ile insanlar arasında, İbâdetleri Allah'a çıkaran ve aracılık/arabuluculuk yapan varlıklar olduğuna inanmak
Velî/Dost Edinme Şekliyle Şirk; Mü'minleri Bırakıp Kâfir ve Münâfıkları Velî/Dost Edinmek
Herhangi Bir İbâdet Şekliyle, Özellikle Duâ Hususunda Şirke Girmek, İbâdeti Allah'tan başkasına yapmak.
Allah ve Rasûlü'nden Geldiği Kesinlikle Sâbit Olan Nasslara, Hükümlere Bir Bütün Olarak Tümüne İnanmamak
Kur'an'la, Sünnetle, Dinle, Peygamberle Alay Etmek, Onlara Hakaret Etmek
Allah'tan Başkasına Tevekkül Etmek, Mutlak İtimad ve Güven Duymak
Sevgi, Hürmet ve Bağlılık Yönüyle Şirk. Bir İnsanı veya Nesneyi, İdeolojiyi Aşırı Şekilde Severek Putlaştırmak
Allah'tan Başkasının da Gaybî Yollarla Fayda ve Zarar Verebileceğine İnanmak
Allah'ın Âyetlerinden Yüz Çevirmek
İtaat ve İttibâ Yoluyla Şirk. Tâğutların Hükmünü Allah'ın Hükmüne Tercih Etmek, İslâm'ın Yaşanıp Kur'an'ın Hâkim Olmasını İstememek, Rasûlullah'ın Örnek ve Önder Oldu
Kötülüğü Hoş Karşılayıp Yayılmasına Seyirci Kalmak, Kötülüğü Emretmek
Korku Yönüyle Şirk
Cibt ve Tâğuta da İnanmak
Tasarruf ve Hulûl Yoluyla Şirk.
İttibâ Şirki
Ef'âl-i Küfür; İnsanı Küfre Düşüren, Puta Tapma Sayılan Davranışlar a- Puta tapmak
b- Mushafı pisliğe atmak gibi saygısızca davranmak
c- Gayr-i müslimlerin tapınaklarına İbâdet kasdıyla gitmek
d- İbâdet kasdıyla herhangi bir şahsa secde etmek
e- Ölülerden duâ ederek bir şey istemek, kabirleri tapınak yapmak
f- Haç takınmak
g- Ğıyar ve zünnâr
h- Mecûsî ve yahûdi şapkası
i- Sihir
Her Çeşit Putperestliğin ve Şirkin Zararları
Şirk, Allah'ın asla affetmediği bir günahtır.
Tasvîr (Putlaştırılan Heykel ve Resim); Putçuluğun Genel Görüntüsü.
Haram Kılınışının Hikmetleri
Çocuk Oyuncakları
Boyutsuz resimleri mubah görenlerin dayandıkları deliller
Ulemânın Görüşleri
Resmin mekrûh olduğunu ileri sürenlerin delilleri
Haram olduğunu söyleyenlerin delilleri
Heykelcilik, Ressamlık, Fotoğrafçılık
Tasvirin Kazancı
Varlıklara 'Sûret' Veren Allah'tır
Heykel
Heykelin yasaklanma nedeni
Resim..
Tasvîrin (Resim ve Heykelin) İtikad, Fıkıh ve Sanat Açısından Hükmü.
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Taklit ve Taklitçilik.
Yozlaştırılan Din; Halkın Dini ve Hakkın Dini
Çağdaş Bir Putlaştırma Örneği; Atatürk'e Ta ı veya Peygamber Diyenler
Hevânın Putlaştırılması
Hevânın İlâh Haline Getirilmesi
Hevâsına Uyanların Özellikleri
Allah'tan Başkasına İbâdet
Allah'tan Başka Tapılan Varlıklar
Allah'tan Başkasına İbâdetin Anlamı
Putlara, Heykellere İbâdet İnsanlara Fayda ve Zarar Vermeyen, İşitmeyen, Görmeyen Putları ve Heykelleri İlâh Edinmek ve Onlara İbâdet Etmek
Tâğuta İbâdet/Tapınma.
Bilginleri ve Din Adamlarını Putlaştırma; Onlara İbâdet
Şeytana ve Cinlere İbâdet
Cinlere İbâdet
Sanatın Putlaştırılması Sanat İçin Sanat
Sanatın Putlaştırılması
Sanat Dallarına Bakış Açımız
Gök Cisimlerinin Putlaştırılıp Bâtıl Ta ı Kabul Edilmesi a- Güneşe Tapılması
b- Aya Tapılması
c- Yıldıza Tapılması
d- Gök'e Ta ılık İsnâdı, Eski Türklerin Gök Ta ısı
Günümüzde Gök ve Gök Cisimlerinin Putlaştırılması
Günümüz ve Modern Müneccimlik
Günümüz ve Yıldız
Günümüz ve Felek
Günümüz ve Arzın Kutsallaştırılıp Putlaştırılması
Müneccimlik ve Falcılık; Gayb Bilme İddiâsı ve Yıldızları Putlaştırma.
Burçlar
Burç veYıldız Falının Hükmü
Bilimin Putlaştırılması Bilgi Kaynakları ve Vahy
Hayvanlara Tapma ve Bunun Menşei
Yahûdilerin İneği Kutsallaştırması ve Buzağıyı Ta ılaştırması
?Icl?in/Buzağının Putlaştırılması
Kutsallaştırılıp Ta ılaştırılan Hayvanlar Sığır
Boğa
Öküz
Apis Öküzü
İnek
Boynuz
Aslan
Yılan
At
Ayı
Deve
Kedi
Maymun
Kartal
Çift başlı kartal
Güvercin
Köpek
Kaplumbağa
Eski Türkler'de Hayvanlarla İlgili İnançlar
Kurt
At
Arabistan Câhiliyyesinde Hayvanlarla İlgili İnançlar
Günümüzde Hayvanları Kutsallaştırma.
Günümüzde Sığıra Tapma.
Küfrün Şiarları/Sembolleri, Bâtıl Dinlerin Kutsalları; Heykel, Giyim... Şiar; Anlam ve Mâhiyeti
Heykel
Giyim-Kuşam, Şapka ve Kravat
Sakal ve bıyık
Haç (Salîb); Hıristiyanlığın Şiarı/Simgesi
Mâbed/Tapınak.
Putlara ve Putperestlere Karşı İbrâhimî Tavır
Put Kıran İbrâhim (a.s.)
Yalnızca Allah'tan Korkmak
Putları Kırmak.
Put ve Putperestlikle İlgili Kavramlar ve Anlamları Abbas'ın Eli
Abd
Abdâl
Abhişeka
Âb-ı Hayat
Abradakabra
Afrodit (Aphrodite)
Alâim-i Semâ
Alfabe
Albasma
Alkarısı
Ali-İlâhîler (Aliyyullahîler)
Altın Buzağı
Ameni
Anıtkabir (Anıt mezar)
Animalizm
Animizm
Anka
And (Yemin)
And içme
Arâis-i Hak
Arbede
Artemis
Apollon (Apollo)
Ariel
Ârif
Arrâf
Asena
Asya.
Astroloji
Astrolog
Atalar Kültü
Ateizm
Ateşe Tapma
Ateşgede
Athene
Atılan ok geri dönmez
Atina
Atlantis
Atlas
Avesta
Avrupa
Ay ata
Ayazma
Âyin
Aziz (sint, saint)
Bâtıl ve Bâtıl Dinler
Bedîuzzaman
Bekçi
Bellona
Beşler
Bî-reng
Brahmanizm
Buda (Buddha)
Budizm
Büdelâ
Burç
Büt
Cadı
Câhiliyye
Câhiliyye dönemi Arap Dini
Cibt
Cifr
Cin
Cincilik
Çan
Çaput
Çarpmak
Çelenk; Cenâzeye Çelenk Götürmek
Çelîpâ
Çevre; Sosyal Çevre
Çokta ıcılık (Politeizm)
Daktyl'ler ve Daktilo
Darwinizm
Dehriyye (Dehrîlik)
Demirhan
Demokrasi
Deniz Han
Destur
Determinizm
Dev
Diana