Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

a- İman

a

a- İman:

Sırat-ı müstakim, iman
edenlerin yolu demek olduğuna göre ilk şart imandır. Allah Teâlâ, şöyle
buyurmaktadır: "Doğrusu Allah, iman edenleri mutlaka doğru yola
eriştiricidir." (22/Hacc, 22) "Kim Allah'a sarılmışsa, doğru yola
iletilmiştir." (3/Âl-i İmran, 101) "Allah'a inanıp O'na yapışanları
(Allah), kendinden bir rahmet ve lutfa sokacak ve onları doğru bir yola
iletecektir." (4/Nisâ, 175).
İman'dan yoksun olanlar için
"doğru yolda" olma şansı söz konusu değildir. "Allah'ın ayetlerine
inanmayanları Allah, doğru yola eriştirmez." (16/Nahl, 104) O halde, sırat-ı
müstakimde olmanın ilk adımı, asgari şartı İslam imanıdır. "Müslüman olanlar
doğru yolu aramış (bulmuş)lardır." (72/Cinn, 14). İmanda aranan nitelik ve
kaliteyi "kâmil, sağlam, tahkîkî" kelimeleriyle ifade etmek gerekmektedir.
Böylesi bir imanın tezahürü ise, gerekirse candan geçebilecek bir
tereddütsüzlüktür. "Şayet onlara 'kendinizi öldürün' ya da 'memleketinizi
terkedin!' diye emretmiş olsaydık; pek azından başkaları bunu yapmazlardı.
Kendilerine verilen öğüdü yerine getirmiş olsalardı, onlar için, daha hayırlı ve
daha sağlam (bir güvence) olurdu. O zaman, onlara büyük bir ecir verir ve onları
sırat-ı müstakime, doğru yola eriştirirdik." (4/Nisâ, 66-68).