Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

d- Kıskanmamak

d

d- Kıskanmamak:

İlahi nimetlerde tükenme
korkusu bulunmadığı için kıskançlık da caiz değildir. "Yalnız benim olsun" ya
da "yalnız ben olayım, yalnız ben kurtulayım" gibi sakat ve bencil düşünceye
yer yoktur. "Müslümanların durumunu, derdini mes'ele edinmeyen, onlardan
sayılmaz." (Taberâni, El-Mu'cemu's-Sağîr, II/50) hadis-i şerifinin
tehdidinden çekinmek gerekir.
Sırat-ı müstakim, ihtilaf ve
anlaşmazlık hallerinde, sevâd-ı a'zam, yani müslüman çoğunluğun, İslam
cemaatının gittiği yoldur. Onun için de daima yalnızlıktan değil; cemaattan yana
olmak gerekir. Çünkü "Ümmet sapıklıkta toplanmaz." (Feyzu'l-Kadir, II/421)
Çünkü "cemaatta hoşlanmadığınız bir husus; ayrılıkta beğendiğinizden daha
hayırlıdır. Cemaatta rahmet; ayrılıkta azab vardır." (Kenzu'l-Ummâl, III/269).
Hidayete ermek ya da hidayet
üzere devam edebilmek için, bazı cahil dinî grup mensuplarının iddia ettikleri
gibi şu ya da bu şeyh efendiye veya şu ya da bu dinî gruba dahil olmak gibi bir
şart yoktur. Hidayet Allah Teâlâ'ya aittir. Fırka-i naciye'nin şu veya bu grup
olduğu şeklinde bir tahsis ve tayin hiçbir zaman geçerli olmaz; ancak belli
vasıflardan bahsedilebilir. O vasıfları taşıyanlar kurtulan grup niteliklerini
taşımış olurlar.