Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

1- Nefsî İsteklere Karşı Cihad

1


1-
Nefs'e Karşı Cihad:

Şüphesiz en güç cihad, insanın
nefsiyle ve nefsinin arzularına karşı yaptığı cihaddır. Müslüman, gerçek cihadı
nefsine karşı verir. Nefsine karşı cihadı kazanamayan, düşmanın karşısına çıkmak
için kendisinde güç ve cesaret bulamaz. Hz. Peygamber Tebük seferinden dönüşte
ashabına şöyle buyurmuştu: "Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz."[1]
Bu hadisinde Hz. Peygamber, en kalabalık bir ordu ile katıldığı Tebük seferini
"küçük cihad" olarak vasıflandırırken; nefse karşı verilecek mücadeleyi "büyük
cihad" olarak nitelendirmektedir. "Hakiki mücahid nefsine karşı cihad açan
kimsedir."[2]
hadîsi de aynı manayı ifade etmektedir.
Aynı meâlde başka hadis-i
şerifler de vardır. Bütün bunlar bize, insanın nefsi ile, nefsinin boş ve
mânâsız, hatta gayr-ı meşrû istekleri ile mücadele etmesinin cihad olarak
değerlendirildiğini göstermektedir.[3]
Müslümanın kendi aşırı
isteklerini sınırlamak için çaba göstermesi, takva sahibi olması, nefse karşı
yapılan cihadtır.

[4][1]
Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ': 1/425.[2]
Tirmizî, Cihad: 2.[3]
Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/309.
[4]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 115.