Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2- İlim İle Yapılan Cihad

2


2-
İlim İle Cihad:

Cihad'ın başka bir çeşidi de ilim ile yapılan cihaddır.
Dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi cehalettir. Hakk'a ulaşmak isteyen herkesin
cehaletten kurtulması, ondan uzaklaşması gerekir.
Bilginin ortaya koyduğu
delillerin gönüller üzerinde icra ettiği tesiri silâh gücü ile temin etmek
mümkün değildir. Onun için şöyle buyurulmuştur:
"Ey Muhammed! İnsanları
Rabbi'nin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde tartış.
Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları
da en iyi bilir." (en-Nahl: 16/125).
Temeli ilim yoluyla tebliğ ve
davete dayanan İslâmiyette, bu tebliğ faaliyetinin adı "ilim ile cihad"dır. Bu
usûle "Kur'an ile cihad" da denilir. En güzel mücadele şekli Kur'an'ın mücadele
şeklidir. Bunun için Cenâb-ı Hak: "Sen kâfirlere uyma, uyanlara karşı Kur'an
ile büyük bir cihadla cihad et." (el-Furkan: 25/52) buyurmuştur. Ayet-i
kerimede Kur'an ile cihadın "büyük cihad" olarak belirtilmesi, Kur'an'ın ilim
ile cihad konusuna ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Hak ve hakikatı, en
tehlikeli zamanda bile, hiç bir şeyden korkmadan ve çekinmeden olduğu gibi
söylemek de bir çeşit cihaddır. Rasûlullah (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur:
"Zalim bir hükümdar
karşısında hak ve adaleti açıkça söylemek, büyük bir cihaddır."[1]

Cahillik, kötülüklerin
kaynağıdır. Hakkı ve O'nun güzel yolunu tanıyan kötülüklere düşmez. Kötü
insanlara ve zalimlere doğru bilgi ve Kur'an'ın hikmetleri, güzellikleri
ulaştırılırsa, onların kötülüğü azaltılabilir.

[2]
[1]
İbn Mâce, Fiten: 4011. Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/309.
[2]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 115.