Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

1) Ferdî Cihad

1

1) Ferdî Cihad:

İlk görevimiz, inandığımız
İslâm Dininin emir ve yasaklarına göre hayatımızı düzenlemektir. Arzularını
putlaştırmak isteyen nefsimizi Allah'a ve Paygamberi'ne itaat ettirmektir. Bu
uğurdaki mücâdelemiz mukaddestir ve gerçek cihaddır. Bunun içindir ki, Yüce
Peygamberimiz; ?Mücâhid, kendi nefsiyle cihad eden kimsedir? (Tirmizî,
Fezâilu'l Cihad, 2) buyurmuşlardır.
Kur'ân-ı Kerim'de kötülüklerle
emredici olduğu Yusuf Peygamber'in diliyle ifade edilen ve temize çıkarılmaması
Rabbimizin emri olan nefse Allah'ın nizamını kabul ettirme gayretini ruhunda
duymayan mü'min için, elbette ki cihadın hiçbir çeşidi olamaz. Daima
?Allah'ım! Göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsimin eline bırakma? (Câmiu's-Sağîr,
Allahumme bölümü) diyerek duâ eden Peygamberimizin, sıhhati tartışılan bir
rivâyette ?Küçük cihaddan, büyük cihada döndünüz? (Bülûğu'l Merâm,
Selâmet Yolları, 4/88) şeklindeki ifadeleriyle dikkatimizi çektiği nefis
mücâdelesi, elbette ki en zor cihaddır. Biz İslâm'ı yaşamazsak, bu nizamın
uğrunda nasıl çalışabiliriz?