Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2) Ailevî Cihad

22) Ailevî Cihad:


Her mü'min için cihad, ikinci
derecede aile yuvasında başlar. Devrimizde eşlerlerimiz, çocuklarımız ve öz
kardeşlerimiz İslâm dışı hayatın yıkıcı tesirleri altındadır. Çünkü eğitim
yetersiz olup İslâm insanı yetiştirme gâyesinden yoksundur. Sinema, tiyatro,
radyo, televizyon ve basın gibi kurumlar ise Hakk'a yönlendirici olmak bir
tarafa, Bâtıllara yönelticidir.
Ailevî hayatımızda eşimize,
çocuklarımıza ve yakın akrabalarımıza İslâm'ı gerçekten yaşayan bir müslüman
olarak örnek olmalıyız. Onları, Hak Dinimize bağlamak için her türlü müsbet
usûlü denemeliyiz. Çocuklarımızı ve yakınlarımızı ısrarla ve gönül alıcı bir
telkin edâsıyla irşâd etmeliyiz. Özellikle beş vakit namaz kılmalarına ve
kızlarımızın müslümanca örtünmelerine itina etmeliyiz. Gerekli kitap ve
dergileri okutmaya çalışmalı, okuyacakları yerleri istişâre ile tesbit
etmeliyiz. Onlar için bol bol fiilî ve kavlî duâlar etmeliyiz. Hanımlarımızın
bilgilerini arttırmaya çalışmalı, inançlı, namazlı, örtülü, tutumlu bir anne
olarak çocuklarına örnek olmaları zarûretini anlatmaya gayret göstermeliyiz.
Bütün bunlar için evlerimizi bir okul, kurs ve mescid haline getirmeye
çalışmalıyız.
?Ey iman edenler! Kendinizi
ve âilenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.? (66/Tahrîm,
6). Elbette ki, bu koruma faâliyetiyle görevimiz olan cihadı yapmaya
çalışacağız. ?Ailene ve çocuklarına namazı emret; kendin de ona sabır ile
devam et. Biz senden rızık istemiyoruz; Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç,
takvâ iledir.? (20/Tâhâ, 132). ?(Önce) En yakın akrabalarını inzâr et
(korkut ve uyar)? (26/Şuarâ, 214). Bu ve benzeri âyetlerde Peygamberimizin
aziz şahsında mü'minler zümresine mükellefiyet yükleyen emirler, bu çeşit
cihadın en mukaddes görevimiz olduğunu bildirmektedir.