Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

3- Mal İle Cihad

3


3-
Mal İle Cihad:

Mal ile cihad, Allah Teâla'nın
insana ihsan etmiş bulunduğu mal ve servetin yine Allah (c.c.) yolunda
harcanması demektir.
Bilindiği gibi dünyada her iş para ile yapılmaktadır.
Hakkın korunması ve zafere ulaşılması da yine paraya bağlıdır. Bunun için mal
ile cihadın önemi büyüktür. Müslümanların, İslâm'ın yücelmesi hakkın muzaffer
olması için her türlü mal, servet ve paralarını bu yolda fedâ etmeleri mal ile
cihaddır.
Hz. Peygamber'in, mal ile cihad
hususundaki teşvik edici sözleri ashabı kiramı harekete geçirmiş ve kendileri
yoksulluk içinde sıkıntılı bir hayat geçirirken, mal ile cihad farizasını edâ
edebilmek için elde avuçta ne varsa getirip Rasûlullah'a vermişlerdir. Bu konuda
Kur'an-ı Kerîm'de de pek çok ayeti kerîme vardır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:
"İman edip hicret eden,
Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden, (mücâhidlere) yer veren ve
yardım edenlerin hepsi birbirinin vekilidir." (el-Enfal: 8/72)
"...Allah yolunda
mallarınızla, canlarınızla savaşın. Bilseniz bu sizin hakkınızda ne kadar
hayırlıdır." (et-Tevbe: 9/41)
"Allah, mallarıyla,
canlarıyla mücadele edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır."
(en-Nisâ: 4/95)

[1]
Mü'min sahip olduğu imkanları
Allah yolunda harcayabilir, Allah yolunda çalışanlara, kötülükle savaşanlara
destek olabilir.

[2]


[1]
Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/309.
[2]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 115.