Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

a- İman

a

a- İman:

Sırat-ı müstakim, iman
edenlerin yolu demek olduğuna göre ilk şart imandır. Allah Teâlâ, şöyle
buyurmaktadır:
"Doğrusu Allah, iman
edenleri mutlaka doğru yola eriştiricidir." (22/Hacc, 22)
"Kim Allah'a sarılmışsa,
doğru yola iletilmiştir." (3/Âl-i İmran, 101)
"Allah'a inanıp O'na
yapışanları (Allah), kendinden bir rahmet ve lutfa sokacak ve onları doğru bir
yola iletecektir." (4/Nisâ, 175).
İman'dan yoksun olanlar için
"doğru yolda" olma şansı söz konusu değildir.
"Allah'ın ayetlerine
inanmayanları Allah, doğru yola eriştirmez." (16/Nahl, 104)
O halde, sırat-ı müstakimde
olmanın ilk adımı, asgari şartı İslam imanıdır.
"Müslüman olanlar doğru yolu
aramış (bulmuş)lardır." (72/Cinn, 14).
İmanda aranan nitelik ve
kaliteyi "kâmil, sağlam, tahkîkî" kelimeleriyle ifade etmek gerekmektedir.
Böylesi bir imanın tezahürü ise, gerekirse candan geçebilecek bir
tereddütsüzlüktür.
"Şayet onlara 'kendinizi
öldürün' ya da 'memleketinizi terkedin!' diye emretmiş olsaydık; pek azından
başkaları bunu yapmazlardı. Kendilerine verilen öğüdü yerine getirmiş olsalardı,
onlar için, daha hayırlı ve daha sağlam (bir güvence) olurdu. O zaman, onlara
büyük bir ecir verir ve onları sırat-ı müstakime, doğru yola eriştirirdik."
(4/Nisâ, 66-68).