Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Gazap ve Helâk Konusunda Sünnetullah.

Gazap ve Helâk Konusunda Sünnetullah

Gazap ve Helâk Konusunda Sünnetullah

Allah'ın gazabı ve helâk
etmesiyle ilgili olarak toplumlarla ilgili değişmez kanunu Kur'an'da çok açık
bir şekilde anlatılır. Ana başlıklar halinde bu konudaki sünnetullah'ı şöyle
maddeleştirebiliriz:
Toplumların gelecekleri
kendi davranışlarına bağlıdır. (10/Yûnus, 44; 8/Enfâl, 51; 13/Ra'd, 31;
30/Rûm, 41; 42/Şûrâ, 30; 37/Saffât, 39; 91/Şems, 14; 7/A'râf, 147; 6/En'âm, 70;
56/Vâkıa, 24; 91/Şems, 9-10)
Bütün toplumlar, elçiler
aracılığıyla uyarılmıştır. (13/Ra'd, 7; 35/Fâtır, 24; 16/Nahl, 36; 15/Hicr,
10; 28/Kasas, 47; 20/Tâhâ, 134; 4/Nisâ, 165, 5/Mâide, 19; 16/Nahl, 35-36)
Elçi gönderilmeyen toplumlar
helâk edilmezler. (26/Şuarâ, 208-209; 6/En'âm, 130-131; 17/İsrâ, 15; 20/Tâhâ,
133-134)
Helâk edilen toplumlarca
bütün elçiler yalanlanmıştır. (38/Sâd, 14, 16; 50/Kaf, 12-14; 26/Şuarâ, 5,
136; 36/Yâsin, 30, 48; 6/En'âm, 33; 7/A'râf, 77...)
Toplumun önderleri toplumdan
sorumludur. (7/A'râf, 38; 38/Sâd, 61; 33/Ahzâb, 30-32; 40/Mü'min, 46-47; 34/Sebe',
31-33; 28/Kasas, 63; 7/A'râf, 86, 90; 10/Yûnus, 83; 9/Tevbe, 34; 11/Hûd, 116)

Toplumların mânevî yönleri,
maddî yönlerinden önceliklidir. (34/Sebe, 45; 40/Mü'min, 21, 82; 30/Rûm, 9;
41/Fussılet, 15-16; 19/Meryem, 73-74; 8/Enfâl, 19; 2/Bakara, 249; 28/Kasas,
76-82; 68/Kalem, 17-33)
Kâfir ve zâlim toplumlar,
çok uzun zaman varlıklarını sürdüremezler. (6/En'âm, 6; 7/A'râf, 94-95;
10/Yûnus, 13-14; 17/İsrâ, 16); 18/Kehf, 59; 19/Meryem, 73-75; 22/Hacc, 45)
Kâfir ve zâlim toplumlar
hemen helâk edilmezler. (7/A'râf, 182-183; 13/Ra'd, 32; 22/Hacc, 44, 48; 23/Mü'minûn,
54-56; 3/Âl-i İmrân, 178)
Allah, kâfir ve zâlim
toplumları, belki inanırlar diye sıkıntılar ve bolluklarla imtihan eder.
(32/Secde, 21; 7/A'râf, 130; 6/En'âm, 42; 43/Zuhruf, 48; 32/Secde, 21; 30/Rûm,
41; 6/En'âm, 42-44; 7/A'râf, 94-95)
Kâfir ve zâlim toplumlar,
inkâr ve isyandan vazgeçip iman ederlerse Allah affeder, helâk etmez. (5/Mâide,
65-66; 4/Nisâ, 110; 16/Nahl, 119; 6/En'âm, 43, 48; 27/Neml, 11, 46; 10/Yûnus,
98; 37/Saffât, 148)
Azap geldikten sonra
kâfirlerin inanması, fayda vermez. (10/Yûnus, 90-91; 4/Nisâ, 18; 40/Mü'min,
84-85)
Ataları körü körüne taklit
etmek, toplumları felâkete götürür. (26/Şuarâ, 69-74; 11/Hûd, 109; 37/Saffât,
69-70; 2/Bakara, 170; 5/Mâide, 104; 23/Mü'min, 24; 11/Hûd, 62, 87; 7/A'râf, 70)