Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Fi Zılâli'l-Kur'an, Seyyid
Kutub, Hikmet Y. c. 1, s. 189-190
Hak Dini Kur'an Dili, Elmalılı
Hamdi Yazır, Azim Y. c. 1, s. 346-347
Kur'an-ı Kerim Şifa Tefsiri,
Mahmut Toptaş, Cantaş Y. c. 1, s . 191-193
Mefatihu'l-Gayb (Tefsir-i
Kebir), Fahreddin Razi, Akçağ Y. c. 3, s. 208-209, 214, 219
Hadislerle Kur'ân-ı Kerim
Tefsiri, İbn Kesir, Çağrı Y. c. 2, s. 417
El-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân,
İmam Kurtubî, Buruc Y. c. 2, s. 212-216
Min Vahyi'l Kur'an, Muhammed
Hüseyin Fadlullah, Akademi Y. c. 2, s. 115-118
Dâvetçinin Tefsiri, Seyfuddin
el-Muvahhid, Hak Y. c. 1, s. 184, 188-189
İslâm Ansiklopedisi, T. Diyanet
Vakfı Y. c. 13, s. 436
Şâmil İslâm Ansiklopedisi,
Şâmil Y. c. 2, s. 224-225; c.4, s. 17-18
Kur'an Ansiklopedisi, S. Ateş,
KUBA Y. c. 6, s. 381-387
Lânetlenmiş Kişiler ve İşler,
Mehmet Emre, Erhan Y.
Allah'ın Gazapları, (Tarihî
roman), Râgıp Şevki Yeşim, 4 cilt, Huzur Y.
Allah'ın Yok Etmesi ve Yok Olan
Toplumlar, Veysel Özcan, Mirfak Y.
Kur'an'da Sünnetullah ve Helâk
Edilen Kavimler, Nuri Tok, Etüt Y.
Kur'an'da Toplumsal Çöküş,
Ejder Okumuş, İnsan Y.
Kavimlerin Helâkı, Harun Yahya,
Vural Y.
Kur'an Okulu, Hanif Y. 9. cüz

İslâmî Terimler Sözlüğü, Hasan
Akay, İşaret Y. s. 155, 272
Kur'ânî Terimler ve Kavramlar
Sözlüğü, Mustansır Mîr, İnkılâb Y. s. 127-129
İslâm İnançları Sözlüğü, Orhan
Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi Y. s. 113, 283