Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ümit

Ümit

Ümit:

Kur'an'da ümit anlamında
kullanılan tama', haram işleme (33/Ahzâb, 32), Allah'ın mal vermesi (74/Müddessir,
15), sâlihlerden olma (5/Mâide, 84), cennete girme (7/A'râf, 46; 70/Meâric, 38)
ve bulutlardan yağmur yağma beklentisi içinde olmak (13/Ra'd, 12; 30/Rûm, 2) ile
rahmet ve bağışlanma, recâ veümit (7/A'râf, 56; 32/Secde, 16) gibi hususlarda
kullanılmaktadır. Bundan dolayı bu kelime, Kur'an'da sözlük anlamında olduğu
gibi, beklenti ve ümit içinde olmayı ifade etmektedir.
Yine Kur'an'da ümit ifade eden
recâ ise, saygı bekleme (71/Nûh, 13), Allah'a kavuşma (18/Kehf, 110; 29/Ankebût,
5), rahmet ümidi içinde bulunma (2/Bakara, 218; 4/Nisâ, 104) ve hakkında
yapılacak bir muâmele beklentisi içinde olma (9/Tevbe, 106) anlamlarında
kullanılır. Kur'an, ümit bağlamında zaman zaman insanın dünyada yaptığı iyi
işler ve onlara verilecek cennet nimetlerini dile getirmiş ve bununla muhâtabını
iyi amele, güzel ahlâka sevk etmeyi amaçlamıştır. (8)