Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'ân-ı Kerim'den Korku İle İlgili Âyet-i Kerimeler

KurKur'ân-ı Kerim'den
Korku İle İlgili Âyet-i Kerimeler

Allah Korkusu
Allah'tan Korkmak: 2/Bakara,
74, 150, 194, 196, 203, 212, 223, 231, 233, 278; 3/Âl- İmrân, 28, 30, 102, 200;
4/Nisâ, 1, 131; 5/Mâide, 8, 11, 35, 88, 93; 6/En'âm, 72; 8/Enfâl, 1-2, 29; 9/Tevbe,
119; 13/Ra'd, 21; 16/Nahl, 51-52; 22/Hac, 34-35; 30/Rûum, 31; 31/Lokman, 33; 33/Ahzâb,
1-2, 70; 39/Zümer, 10, 16; 49/Hucurât, 10, 12; 57/Hadîd, 28; 59/Haşr,7, 18; 64/Teğâbün,
16; 65/Talak, 4-5; 67/Mülk, 12; 74/Müddessir, 56.
Allah, Kendisinden Korkanlara
Hak ile Bâtılı Ayıracak Anlayış Verir: 8/Enfâl, 29; 92/Leyl, 5-7.
Allah'tan Korkanların Mükâfatı:
39/Zümer, 20; 98/Beyyine, 7-8

Takvâ
Takvâ Sahipleri: 2/Bakara, 2-5,
45-46; 3/Âl-i İmrân, 16-17, 134-136; 21/Enbiyâ, 48-49; 24/Nûr, 52; 39/Zümer, 33;
51/Zâriyât, 17-19.
Takvâ Sahipleri, Şeytanın
Aldatmasını İdrâk Eder: 7/A'râf, 201; 15/Hıcr, 39-40; 17/İsrâ, 65.
Takvâ Sahiplerinin Mükâcfatı:
3/Âl-i İmrân, 14-15, 136; 15/Hıcr, 45-48; 16/Nahl, 30-31; 19/Meryem, 63; 38/Sâd,
49-53; 39/Zümer, 34-35,73; 51/Zâriyât, 15-16; 52/Tûr, 17-20; 54/Kamer, 54-55;
55/Rahmân, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78.
68/Kalem, 34-35; 77/Mürselâl, 41-44; 78/Nebe', 31-36; 79/Nâziât, 40-41; 92/Leyl,
17-21.

C- Allah'ın Dışında
Başkalarından Korkmak
Kâfirlerden ve Müşriklerden
Korkulmaz: 5/Mâide, 3; 8/Enfâl, 30; 9/Tevbe, 13-14; 10/Yûnus, 65; 15/Hıcr, 94;
22/Hac, 38; 37/Saffât, 171-175.

Ümit
Allah'ın Rahmetinden Ümit
Kesilmez: 12/Yûsuf, 87; 15/Hıcr, 55-56; 39/Zümer, 53.
Allah'ın Rahmetinden Ümit
Kesenler Kâfirlerdir: 12/Yûsuf, 87; 15/Hıcr, 56.
Korku İle Ümit Arasında
Bulunmak: 32/Secde, 16; 39/Zümer, 9; 57/Hadîd, 22-23; 70/Meârci, 27-28.