Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Korku-İman İlişkisi; İmanları Tartan Terazi Korku.

Korku

Korku-İman
İlişkisi; İmanları Tartan Terazi: Korku

Haşyet, takvâ gibi korkular,
kişiyi daima Allah'ın rızâsını aramaya, nehyettiği hususları terk etmeye ve
emrettiği hususları yapmaya sevk eder. Bundan dolayı Allah'tan korkmak, Allah'a
iman hususunda bir rükün sayılmaktadır. ?...Eğer mü'min iseniz, onlardan
korkmayın, Benden korkun!? (3/Âl-i İmrân, 175) ?İman edip sâlih amel
işleyenlere gelince, onlar halkın en hayırlısıdır. Onların Rableri katındaki
mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn
cennetleridir. Allah kendilerinden râzı olmuş, onlar da Allah'tan râzı olmuştur.
Bunlar hep Rabbinden korkan, O'na saygı gösterenler içindir.? (98/Beyyine,
7-8)
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in ancak
Allah'tan ve kıyâmetten korkanları korkutup uyararak onların uyanmasını
sağlayabileceği (36/Yâsin, 11; 79/Nâziât, 45); Kitab'ın Allah'tan korkanlara
öğüt olarak indirildiği ve Allah'tan korkanların öğüt alacakları haber
verilerek, haşyet ile iman arasındaki bağ belirtilerek açıklanır (20/Tâhâ, 3;
87/A'lâ, 10). Mü'minlerin, Rablerinden korku duydukları (13/Ra'd, 21); bu
haşyetle iman gereği titremekte oldukları bildirilir (21/Enbiyâ, 25; 23/Mü'minûn,
57). Bu, görülmeyen bir Rab'den olan korkudur ve korkuyu, ancak, ilim
sahiplerinin duyabilecekleri haber verilmiştir (21/Enbiyâ, 49; 35/Fâtır, 18; 50/Kaf,
33). Haşyet duymamak ise, ancak, kalbi hasta olanlar için söz konusudur (5/Mâide,
52). O yüzden Allah'tan korkmayanın imanı yoktur. Bütün peygamberler, insanları
Allah'a imana ve tevhide çağırırken, daha ilk mesajlarında Allah'tan korkmaya
çağırmışlardır. Örnek olarak Hz. Nûh, kavmine şu dâvetle seslenmiştir:
?(Allah'a karşı gelmekten korkmaz ve) sakınmaz mısınız (ittika)? Bilin ki ben
size gönderilmiş güvenilir bir rasûlüm/elçiyim. Artık Allah'tan korkun, Allah'a
karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.? (26/Şuarâ, 106-108)
?Andolsun ki Nûh'u kavmine gönderdik. ?Ey kavmim! dedi, Allah'a ibâdet/kulluk
edin; O'ndan başka tanrınız yoktur. Hâlâ (Allah'tan) korkup sakınmaz mısınız??
(23/Mü'minûn, 23)
Korku-tevhid ilişkisini
anlatması açısından şu âyet çok mânidardır: ?Allah buyurdu ki: İki ilâh
edinmeyin! O, ancak bir İlâhtır; yalnız Benden korkun! Göklerde ve yerde ne
varsa, O'nundur. Din de sürekli olarak yalnız O'nundur. Hâlâ Allah'tan
başkasından mı korkuyorsu-nuz?? (16/Nahl, 51-52)
Haşyet ve Allah'a, âhirete
iman; namaz ve zekât ile birlikte (9/Tevbe, 18), yine ittika ile birlikte
haşyet, Allah'a ve Peygamber'e itaatin yanı başında anılabilecek ölçüde önemli
bir tutumdur (24/Nûr, 52). Kitap, Allah'tan gereği gibi korkanları ürpertir (39/Zümer,
23); onlar insanlardan değil, Allah'tan korkmanın uygunluğunun (33/Ahzâb, 37) ve
gerekliliğinin (5/Mâide, 3) idrâki içinde bulunmakla, tebliğ sırasında
insanlardan çekinmezler (33/Ahzâb, 39).