Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Küfür Tek Bir Millettir

Küfür Tek Bir MillettirKüfür Tek Bir
Millettir


Aralarında Ebû Hanife, Şâfiî,
Dâvud, Ahmed bin Hanbel'in de bulunduğu bir grup ilim adamı bu Bakara, sûresi,
120. âyet-i kerimeye dayanarak küfrün tek bir millet olduğunu söylemişlerdir.
Çünkü Yüce Allah; "Onların milletine (dinine)" (2/Bakara, 120) diye
buyurarak (hıristiyan ve yahûdiler iki ayrı dine mensup oldukları olduğu halde)
"millet" kelimesini tekil olarak zikretmiştir. Bunlar ayrıca; "Sizin dininiz
size; benim dinim bana" (109/el-Kâfirûn, 6) buyruğunu, Hz. Peygamber'in de:
"İki ayrı millete mensup kimseler arasında mirasçılık olmaz" (Ebû Dâvud,
Ferâiz 10; Tirmizî, Ferâiz 16; İbn Mâce, Ferâiz 6; Ahmed bin Hanbel, II/187)
hadisini de delil gösterirler. Yani burada iki ayrı milletten kasıt, İslâm ve
küfürdür. Bunun delili ise Peygamber Efendimiz'in: "Müslüman, kâfire mirasçı
olmaz." (Buhârî, Ferâiz 26; Müslim, Ferâiz1; Ebû Dâvud, Ferâiz 10; Tirmizî,
Ferâiz 15) anlamındaki bir başka hadisidir. İmam Mâlik ve kendisinden gelen bir
başka rivâyette Ahmed bin Hanbel ise küfrün ayrı milletler olduğu görüşündedir.
Buna göre yahûdi hıristiyana mirasçı olmadığı gibi; yahûdi ve hıristiyan da
mecûsiye mirasçı olmaz. Onlar bu görüşlerine Peygamber Efendimiz'in "İki ayrı
millete mensup kimseler arasında mirasçılık olmaz" hadisinin zâhirini delil
alırlar.[1]
Millet kelimesinin çoğulu "milel"dir.
Din tarihi hususunda tartışılmaz otorite olan Şehristanî'nin meşhur eserinin adı
el-Milel ve'n-Nihal'dir. Bilindiği gibi "nihal" kelimesi "nıhle"nin çoğuludur.
Nıhle ise; "kupkuru zan ve vehim" mânâsına gelir. Dolayısıyla "el-milel", vahye
dayanan dinlerin (milletlerin) tarihi, "en-Nihal" ise, vahye dayanmayan
sistemlerin (milletlerin) mâhiyetidir.


[1]
İmam Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an, c. 2, s. 301