Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Nefs-i Mutmainne

Nefs

Nefs-i
Mutmainne:

Hiçbir şüphe ve tereddüt
taşımadan, itmi'nân-ı kalple Allah'ı Rab kabul edip, O'nun peygamberlerinin
getirdiği dini de hak din bilerek Allah'a teslim olan ve O'na ulaşan insanın
nefsi (es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcânî, et-Ta'rifât, İstanbul 1283, s. 165;
el-Gazalî, İhya-u Ulûmiddin, Beyrut (t.y.) III, 4).
Aslında nefs, bir şeyin
kendisi, benliği, zâtı ve hakikatidir. Buna göre nefs-i mutmainne, o dereceye
ulaşan insanın kendisi demektir (Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, VIII, 5814).
Nefs-i mutmainne, Kur'anda bir
yerde geçmektedir: "Ey huzura eren nefis, sen Allah'tan ve O da senden râzı
olarak Rabb'ine dön! Gir (iyi) kullarımın arasına! Gir cennetime!" (89/Fecr,
27-30). "Nefs-i mutmainne", genelde Türkçeye "huzura eren nefis" olarak tercüme
edilmiştir. Bu dereceye ulaşmış olan bir insan, Allah Rasûlünün getirdiği her
inanç ve ameli hak olarak kabul eder; Allah'ın dininin yasakladığından mecbûren
değil, seve seve kaçınarak uzak durur; Allah yolunda ne fedâkârlık gerekiyorsa
yapar; dünyanın İslâm dışı lezzet ve menfaatlerinden mahrum kaldığı halde,
onları özlemez ve tersine bu konuda kalbi mutmain olarak hak dini takip edip
çeşitli pisliklerden korunur. Nefs-i mutmainne dendiği zaman, bu vasıflara sahip
olan insan akla gelir (Muhammed b. Cerir et-Taberî, Camiul-Beyân fi Te'vil'i
Ayil-Kur'an, Mısır 1954, XXX,190 vd.; Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Kurtubî,
el-Câmiu li Ahkâmil-Kur'an, Kahire 1967, XX, 57 vd.).
Bazı âlimlere göre bu âyet, Hz.
Osman (r.a.) hakkında nâzil olmuştur. Diğer bazı âlimlere göre ise, Hubeyb b.
Adiy hakkında nâzil olmuştur. Mekkeli müşrikler onu idam edip yüzünü Medine'ye
çevirdikleri zaman, Yüce Allah onun yüzünü Kâ'be'ye doğru çevirmişti (el-Kurtubî,
el-Cami', XX, 58).
Nefs-i mutmainne derecesine
ulaşan insan, dünyada bu şekilde Allah'a tam mânâsıyla teslim olmuş bir halde
yaşar. Gönül huzuruna, rûhî saâdete ulaşır. Gam ve kederden uzak olur. Âhirette
de Allah'ın iltifâtına nâil olur. Yüce Allah'ın nefs-i mutmainne seviyesindeki
insana yönelik bu "Rabb'ine dön, (iyi) kullarım arasına gir, Cennetime gir"
meâlindeki hitapların ne zaman vuku bulacağı hakkında da âlimlerin farklı
yorumları vardır. Âlimlerin değişik tefsirlerine göre bu hitap ya ölüm ânında
veya kıyâmet gününde yahut da Cennet'e girişte yapılacaktır (ez-Zemahşerî,
el-Keşşâf, VI, 233). (6)

NEFS.
Nefs; Anlam ve Mâhiyeti
Nefsin İşlevi
Nefsin Farklı Özellikleri
Nefs-i Emmâre
Nefs-i Levvâme
Nefs-i Mutmainne
Nefs-i Râdıye
Kur'ân-ı Kerim'de Nefs Kavramı
"Nefs"in Allah Hakkında Kullanılması
Nefsin Diğer İlâhlar Hakkında Kullanılması
Nefsin Ruh Anlamında Kullanılması
Nefsin "Kalp, Gönül, İçdünya" vb. Anlamlarında Kullanılması
Nefsin "İnsan Bedeni" Anlamında Kullanılması
?Nefs?in ?Bedenle Birlikte Ruh? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?Kötülüğü Emredici? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?İnsan, Cin, Melek, Hayvan veya Bitki İçin Zât (Kişi, Kimse, Kendi, Şahıs vb.)? Anlamında Kullanılması
Nefsin, ?Cins, Tür? Anlamında Kullanılması
Nefsin Diğer Kullanılış Biçimleri
Kur'ân-ı Kerim'de Nefsin Olumsuz Yönü Anlamındaki Hevâ Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nefs Kavramı
Nefsle İlgili Uydurma Hadisler
Müslüman Nefse Hakaret Edilebilir mi?.
Nefs Kavramı Çerçevesinde Kur'an'da Kişiliğin Tekâmül Aşamaları
Nefis ve Ruh
Kur'an'da Nefsin (Kişiliğin) Tekâmül Aşamaları
1- Nefs-i Emmâre
2- Nefs-i Levvâme
3- Nefs-i Mutmainne
4- Nefs-i Râdıye ve Mardıyye
Tasavvufta Nefis
Nefis Tezkiyesi
Nefs Kavramının Yozlaştırılması ve ?Nefsin Merhaleleri? Tâbiri
Nefsin mertebeleri veya nefsi ta ılaştırma süreci
Nefsin İki Yönü (Nefse Fücûr ve Takvânın İlhâmı)
İstek ve Tutkularını İlâh Edinenler
Vicdan ve Ruh
İntihar
İzzet-i Nefs.
Ben Kavramı
Egonun Özellikleri
Hayat
Güdü
Vicdan.
Nefs ve Ruh Aynı Şey midir?.
Ruhla Nefsî Arzular Arasındaki Dengesizlik.
Nefsin Olumsuz Yönü; Hevâ.
Hevâsına Uyanların Özellikleri
Hevânın Putlaştırılıp İlâh Haline Getirilmesi
Aklın, Hevânın/Kötü Arzuların Güdümüne Girmesi
Hevânın Kişisel ve Toplumsal (Ahlâkî) Boyutu; Hevâî İnsanlar Topluluğu.
Nefis Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Nefis Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar