Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Nefsin "İnsan Bedeni" Anlamında Kullanılması

Nefsin

Nefsin
"İnsan Bedeni" Anlamında Kullanılması:

Kur'ân-ı Kerim'de, "nefs"
kelimesinin "insanın bedeni" mânâsında kullanılışının en güzel ve açık örnekleri
Yusuf (a.s.) kıssasında sunulur. Mısır azizinin karısı, Hz. Yusuf'tan murad
almak, yani onun bedeninden yararlanmak istemiş, fakat Yusuf (a.s.) ondan
kurtulmayı başarmıştır. Azizin karısı, bedeninden yararlanmak istediği Hz.
Yusuf'un suçsuz olduğunu sonradan itiraf etmiştir (12/Yusuf, 32, 51). Bu âyet-i
kerîmelerde nefs, hep insan bedenine delâlet etmektedir.
Kur'ân-ı Kerim'in üç ayrı
yerinde geçen "Her nefis ölümü tadacaktır" (3/Âl-i İmrân, 185;
21/Enbiyâ, 35; 29/Ankebût, 57) âyetindeki nefs kelimesinin de beden anlamına
geldiğini söyleyenler olmuştur. Meselâ, Fahreddin Râzî bu âyeti açıklarken,
buradaki nefsin beden anlamına geldiğini ifade eder. Bu âyetin dışında, nefs
kelimesinin insan bedenine delâlet eden daha başka âyetler de vardır (3/Âl-i
İmrân, 61, 145; 6/En'âm, 151; 17/İsrâ, 33; 2/Bakara, 240; 16/Nahl, 7; 18/Kehf,
6; 28/Kasas, 19; 32/Secde, 27; 33/Ahzâb, 50; 51/Zâriyât, 20-21; 57/Hadîd, 22).
Ancak, Kur'an'da verilen âhiret
hayatına ilişkin tasvirler nefsin bâkî olduğuna işaret etmektedir. Meselâ
yukarıda geçen her nefsin mutlaka ölümü tadacağına dâir âyet bile, aslında
nefsin/rûhun ölmeyeceğine delâlet etmektedir. Zira nefsin ölümü tatması, bedenin
ölümünü hissetmesi, ölen bedeninin acısını çekmesi, bedeninden ayrılması
demektir. Tatmak için diri ve duyarlı olmak gerekir. Öyleyse nefsin insan bedeni
anlamına kullanıldığı Kur'an âyetleri olmakla birlikte, insan bedeninin
Kur'an'daki nefs kavramının içeriğine girip girmediği pek açık değildir. Bu
açıdan net olarak Kur'ân-ı Kerim'de nefs-beden ayrımından söz etmek mümkün
görünmemektedir.

NEFS.
Nefs; Anlam ve Mâhiyeti
Nefsin İşlevi
Nefsin Farklı Özellikleri
Nefs-i Emmâre
Nefs-i Levvâme
Nefs-i Mutmainne
Nefs-i Râdıye
Kur'ân-ı Kerim'de Nefs Kavramı
"Nefs"in Allah Hakkında Kullanılması
Nefsin Diğer İlâhlar Hakkında Kullanılması
Nefsin Ruh Anlamında Kullanılması
Nefsin "Kalp, Gönül, İçdünya" vb. Anlamlarında Kullanılması
Nefsin "İnsan Bedeni" Anlamında Kullanılması
?Nefs?in ?Bedenle Birlikte Ruh? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?Kötülüğü Emredici? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?İnsan, Cin, Melek, Hayvan veya Bitki İçin Zât (Kişi, Kimse, Kendi, Şahıs vb.)? Anlamında Kullanılması
Nefsin, ?Cins, Tür? Anlamında Kullanılması
Nefsin Diğer Kullanılış Biçimleri
Kur'ân-ı Kerim'de Nefsin Olumsuz Yönü Anlamındaki Hevâ Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nefs Kavramı
Nefsle İlgili Uydurma Hadisler
Müslüman Nefse Hakaret Edilebilir mi?.
Nefs Kavramı Çerçevesinde Kur'an'da Kişiliğin Tekâmül Aşamaları
Nefis ve Ruh
Kur'an'da Nefsin (Kişiliğin) Tekâmül Aşamaları
1- Nefs-i Emmâre
2- Nefs-i Levvâme
3- Nefs-i Mutmainne
4- Nefs-i Râdıye ve Mardıyye
Tasavvufta Nefis
Nefis Tezkiyesi
Nefs Kavramının Yozlaştırılması ve ?Nefsin Merhaleleri? Tâbiri
Nefsin mertebeleri veya nefsi ta ılaştırma süreci
Nefsin İki Yönü (Nefse Fücûr ve Takvânın İlhâmı)
İstek ve Tutkularını İlâh Edinenler
Vicdan ve Ruh
İntihar
İzzet-i Nefs.
Ben Kavramı
Egonun Özellikleri
Hayat
Güdü
Vicdan.
Nefs ve Ruh Aynı Şey midir?.
Ruhla Nefsî Arzular Arasındaki Dengesizlik.
Nefsin Olumsuz Yönü; Hevâ.
Hevâsına Uyanların Özellikleri
Hevânın Putlaştırılıp İlâh Haline Getirilmesi
Aklın, Hevânın/Kötü Arzuların Güdümüne Girmesi
Hevânın Kişisel ve Toplumsal (Ahlâkî) Boyutu; Hevâî İnsanlar Topluluğu.
Nefis Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Nefis Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar