Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hayat

Hayat

Hayat:

Yer ve gökteki
yaratıklar, direkt veya dolaylı olarak insana hizmet etmekte. Ama insanın fâni
maddesine değildir bu hizmet. Madde, asıl amaç değildir ki, varlık ona hizmet
etsin ve ona tâbi olsun. Eğer öyle olsaydı, ölü ve meselâ 80 kg. olan insanın
cesedi, 3 kg. olan bebekten daha önemli olurdu. Ama gerçek böyle değildir. Biz o
cesedin önemli olmadığını, onu bir an önce toprağa vererek insanlık tarihi
boyunca fiilen göstermekteyiz. Bu örnek, bize maddenin mânâya hizmet ettiğini, o
mânânın da ruh ve ruhun ışığı olan hayat ve hayatın nuru olan şuur olduğunu;
hayatı, ruhu, şuuru ve aklı olanlara açıkça gösteriyor. Madde, hayat ve ruhun
gösterdiği yönde hareket eder.
Evrenin en
önemli neticesi ve yaratılış hikmeti hayattır. Elbette bu hakikat, geçici, kısa,
noksan, elemli dünya hayatına münhasır değildir. Olsa olsa, bu hayat ağacının
gâyesi, neticesi ve o ağacın büyüklüğüne lâyık meyvesi, ebedî hayattır. Yoksa,
bu önemli cihazlarla techiz edilen hayat ağacı ve şuur sahibi insan; meyvesiz ve
faydasız bir şekilde yokluğa karışacak ve belki mutluluk yönüyle bir serçeden
daha aşağı olacak, zelîl ve bîçare yaşayıp yok olup gidecek. Halbuki insan,
cihaz ve sermaye yönünden yeryüzünün halifesi/efendisi makamındadır. İşte bu
dünyada başlayıp esas şekliyle âhirette yaşanacak hayat, ruhun bir çeşit
görünümüdür.
Varlığın
mükemmelliği hayat iledir. Esasen varlığın hakiki varlığı hayat iledir. Hayat,
varlığın nurudur. Şuur, hayatın ışığıdır. Hayat, her şeyin başıdır ve esasıdır.
Hayat, her şeyi bir hayat sahibi olan şeye mal eder. Bir şeyi bütün eşyaya mülk
ve sahip hükmüne geçirir. ?Ey iman edenler! Sizi kendinize hayat verecek
şeylere dâvet ettiği zaman Allah'a ve Rasûlü'ne icâbet edin ve bilin ki Allah,
gerçekten kişi ile kalbinin arasını açar ve siz O'na haşrolunacaksınız.?
(8/Enfâl, 24)
Ruh, hayat
kaynağı olduğu gibi, vahy/Kur'an da insanı ihyâ eden, mânen ölü durumundaki
canlı cesetleri dirilten hayat menbaıdır.

NEFS.
Nefs; Anlam ve Mâhiyeti
Nefsin İşlevi
Nefsin Farklı Özellikleri
Nefs-i Emmâre
Nefs-i Levvâme
Nefs-i Mutmainne
Nefs-i Râdıye
Kur'ân-ı Kerim'de Nefs Kavramı
"Nefs"in Allah Hakkında Kullanılması
Nefsin Diğer İlâhlar Hakkında Kullanılması
Nefsin Ruh Anlamında Kullanılması
Nefsin "Kalp, Gönül, İçdünya" vb. Anlamlarında Kullanılması
Nefsin "İnsan Bedeni" Anlamında Kullanılması
?Nefs?in ?Bedenle Birlikte Ruh? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?Kötülüğü Emredici? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?İnsan, Cin, Melek, Hayvan veya Bitki İçin Zât (Kişi, Kimse, Kendi, Şahıs vb.)? Anlamında Kullanılması
Nefsin, ?Cins, Tür? Anlamında Kullanılması
Nefsin Diğer Kullanılış Biçimleri
Kur'ân-ı Kerim'de Nefsin Olumsuz Yönü Anlamındaki Hevâ Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nefs Kavramı
Nefsle İlgili Uydurma Hadisler
Müslüman Nefse Hakaret Edilebilir mi?.
Nefs Kavramı Çerçevesinde Kur'an'da Kişiliğin Tekâmül Aşamaları
Nefis ve Ruh
Kur'an'da Nefsin (Kişiliğin) Tekâmül Aşamaları
1- Nefs-i Emmâre
2- Nefs-i Levvâme
3- Nefs-i Mutmainne
4- Nefs-i Râdıye ve Mardıyye
Tasavvufta Nefis
Nefis Tezkiyesi
Nefs Kavramının Yozlaştırılması ve ?Nefsin Merhaleleri? Tâbiri
Nefsin mertebeleri veya nefsi ta ılaştırma süreci
Nefsin İki Yönü (Nefse Fücûr ve Takvânın İlhâmı)
İstek ve Tutkularını İlâh Edinenler
Vicdan ve Ruh
İntihar
İzzet-i Nefs.
Ben Kavramı
Egonun Özellikleri
Hayat
Güdü
Vicdan.
Nefs ve Ruh Aynı Şey midir?.
Ruhla Nefsî Arzular Arasındaki Dengesizlik.
Nefsin Olumsuz Yönü; Hevâ.
Hevâsına Uyanların Özellikleri
Hevânın Putlaştırılıp İlâh Haline Getirilmesi
Aklın, Hevânın/Kötü Arzuların Güdümüne Girmesi
Hevânın Kişisel ve Toplumsal (Ahlâkî) Boyutu; Hevâî İnsanlar Topluluğu.
Nefis Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Nefis Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar