Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Nefsin "Kalp, Gönül, İçdünya" vb. Anlamlarında Kullanılması

Nefsin

Nefsin
"Kalp, Gönül, İçdünya" vb. Anlamlarında Kullanılması:

Kur'ân-ı Kerim'in birçok
yerinde nefs kelimesinin, "insanın kalbi, gönlü, içdünyası" gibi mânâlarda da
kullanıldığı görülmektedir. Kur'ân'a göre insanlardan bazıları bir peygamber
kendilerine gönüllerinin istemediği bir şey getirince büyüklük taslamışlardır
(2/Bakara, 87). Ehl-i kitabın çoğu, içlerinde kıskançlık beslerler (2/Bakara,
109). İnkârcılar, vicdanları doğru bulmasına rağmen, zulüm ve böbürlenme
yüzünden kâfir olmuşlardır (27/Neml, 14). İnsanlar bazı şeyleri içlerinde
gizlerler (3/Âl-i İmrân, 154; 12/Yusuf, 77). Ama Yüce Allah onların kalplerinde
olanları bilir (11/Hûd, 31; 2/Bakara, 235). Tüm bu âyetlerde değişik biçimlerde
geçen "nefs" kelimesi, hep insanın vicdanına, içdünyasına, kalp ve gönül âlemine
delâlet etmektedir. Bunlara benzer başka âyet-i kerimeler de vardır (20/Tâhâ,
67; 58/Mücâdele, 8; 32/Secde, 17; 4/Nisâ, 113; 17/İsrâ, 7; 7/A'râf, 205;
21/Enbiyâ, 64; 2/Bakara, 130, 235; 6/En'âm, 158)

NEFS.
Nefs; Anlam ve Mâhiyeti
Nefsin İşlevi
Nefsin Farklı Özellikleri
Nefs-i Emmâre
Nefs-i Levvâme
Nefs-i Mutmainne
Nefs-i Râdıye
Kur'ân-ı Kerim'de Nefs Kavramı
"Nefs"in Allah Hakkında Kullanılması
Nefsin Diğer İlâhlar Hakkında Kullanılması
Nefsin Ruh Anlamında Kullanılması
Nefsin "Kalp, Gönül, İçdünya" vb. Anlamlarında Kullanılması
Nefsin "İnsan Bedeni" Anlamında Kullanılması
?Nefs?in ?Bedenle Birlikte Ruh? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?Kötülüğü Emredici? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?İnsan, Cin, Melek, Hayvan veya Bitki İçin Zât (Kişi, Kimse, Kendi, Şahıs vb.)? Anlamında Kullanılması
Nefsin, ?Cins, Tür? Anlamında Kullanılması
Nefsin Diğer Kullanılış Biçimleri
Kur'ân-ı Kerim'de Nefsin Olumsuz Yönü Anlamındaki Hevâ Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nefs Kavramı
Nefsle İlgili Uydurma Hadisler
Müslüman Nefse Hakaret Edilebilir mi?.
Nefs Kavramı Çerçevesinde Kur'an'da Kişiliğin Tekâmül Aşamaları
Nefis ve Ruh
Kur'an'da Nefsin (Kişiliğin) Tekâmül Aşamaları
1- Nefs-i Emmâre
2- Nefs-i Levvâme
3- Nefs-i Mutmainne
4- Nefs-i Râdıye ve Mardıyye
Tasavvufta Nefis
Nefis Tezkiyesi
Nefs Kavramının Yozlaştırılması ve ?Nefsin Merhaleleri? Tâbiri
Nefsin mertebeleri veya nefsi ta ılaştırma süreci
Nefsin İki Yönü (Nefse Fücûr ve Takvânın İlhâmı)
İstek ve Tutkularını İlâh Edinenler
Vicdan ve Ruh
İntihar
İzzet-i Nefs.
Ben Kavramı
Egonun Özellikleri
Hayat
Güdü
Vicdan.
Nefs ve Ruh Aynı Şey midir?.
Ruhla Nefsî Arzular Arasındaki Dengesizlik.
Nefsin Olumsuz Yönü; Hevâ.
Hevâsına Uyanların Özellikleri
Hevânın Putlaştırılıp İlâh Haline Getirilmesi
Aklın, Hevânın/Kötü Arzuların Güdümüne Girmesi
Hevânın Kişisel ve Toplumsal (Ahlâkî) Boyutu; Hevâî İnsanlar Topluluğu.
Nefis Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Nefis Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar