Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Nefis Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Nefis Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Nefis
Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Kur'an'da Nefs Kavramı, Ahmet
Ögke, İnsan Y.
Nefs Risalesi, Ömer Yıldız,
Umran Y.
Nefis Tezkiyesi, İmam Humeyni,
Çev. Kadri Çelik, İkbal Y.
Nefs Terbiyesi, İmam Humeyni,
Objektif Y.
Nefs-i Mutmainne, A. Hüseyin
Destgayb, Çev. Aziz Çınar, Şefik Onar, İnsan Y.
Nefsin Ayıpları ve Terbiye
Yolları (Uyûbu'n-Nefs), Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Çev. S. Ateş, Yeni Ufuklar
Neşriyat
Nefsin Terbiyesi, Mehmet Zahid
Kotku, Seha Neşriyat
Mîzânü'n-Nüfûs, Hafız H.
Hulûsi, Esma Y.
Şamil İslâm Ansiklopedisi,
Şamil Y. c. 5, s. 72-74 (Ahmet Özalp), Nefs-i Emmâre, 5/74 (Ömer Tellioğlu),
Nefs-i Levvâme 74-75 (Ö. Tellioğlu), N. Mutmainne 75 (Nureddin Turgay), Râdıye,
75-76 (Muhiddin Bağçeci)
Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman
Ateş, KUBA Y. c. 16, s. 71-78
İslâm Ansiklopedisi, E. E.
Calverley, Nefis maddesi, IX, M. Eğitim Basımevi, İst. 1964
Kur'an'da Değişim, Gelişim ve
Kalite Kavramları, Bayraktar Bayraklı, İFAV Y. s. 141-166
Kur'an'da Temel Kavramlar, Ali
Ünal, Kırkambar Y. s. 205-207
Elmalılı Tefsirinde Kur'anî
Terimler ve Deyimler, Mehmet Yaşar Soyalan, Ağaç Y. s. 253-254
İslâm'ın Temel Kavramları,
Hüseyin K. Ece, Beyan Y. s. 492-494
TDV. İslâm Ansiklopedisi, (M.
Çağrıcı), TDV Y. c. 17, s. 274-276; (Y. Ş. Yavuz), c. 10, s. 505-507
Kur'anda Dinî ve Ahlâkî
Kavramlar, Toshihiko İzutsu, Pınar Y. s. 190-193
Kur'an'da Günah Kavramı, Sadık
Kılıç, Hibaş Y. s. 254-255
Kur'an'da Şer Problemi,
Lutfullah Cebeci, Akçağ Y. s. 145-150
Kur'ânî Terimler ve Kavramlar
Sözlüğü, Mustansır Mîr, İnkılâb Y. s. 84
İslâm ve Sosyal Değişim, İhsan
Eliaçık, Bengisu Y. s. 90-91
Fikrî Tevhide Doğru, Halil
Atalay, Ribat Neşriyat, s. 17-23
Merak Ettiklerimiz, Âdem Tatlı,
Mehmet Dikmen, Cihan Y. s. 420-423
Kur'an Işığında Evrensel
Dengeler ve İnsan, Yaşar Düzenli, s. 265-268
Fıtratın Dirilişi, Sadık Kılıç,
İnkılab Y. s. 74-84
Kur'an'da İnsan Psikolojisi,
Hayati Aydın, s. 203-206
Kur'an'da Temel Kavramlar,
Harun Yahya, Vural Y. s. 43-46
Kur'an'da İnsan Psikolojisi,
Hayati Aydın, Timaş Y. s. 203-207
Kur'an'da Ulûhiyet, Suad
Yıldırım, Kayıhan Y. s. 289-290
İslâm Düşüncesinde Ahlâk,
Mustafa Çağrıcı, s. 30-31
Fikrî Tevhide Doğru, Halil
Atalay, Ribat Neşriyat, s. 17-23
İhyâi Ulûmi'd-Din, İmam Gazzâli,
Bedir Y. c. 3
Kur'an'da Temel Kavramlar,
Harun Yahya, Vural Y. s. 30-35
Tetkiklerde Metod ve Tenkid, M.
Said Çekmegil, Sanih Y. s. 104-112
Kur'an'da İman Psikolojisi,
Abdurrahman Kasapoğlu, Yalnızkurt Y. s. 227-228
Nur'dan Kelimeler, Alâaddin
Başar, Zafer Y. c. 1, s. 102-105
İnsan Bilinmezi, Haluk Nurbaki,
Hilâl Y. s. 117-152
İnsan ve İnsanüstü, Süleyman
Ateş, Dergâh Y. s. 169-181
Ruh, İçimizdeki Biz, Ramazan
Özcankaya, Hayat Y.
Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri
Sözlüğü, Ethem Cebecioğlu, Rehber Y. s. 545-549
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü,
Süleyman Uludağ, Marifet Y.
Tasavvuftan Dilimize Geçen
Deyimler ve Atasözleri, Abdülbâki Gölpınarlı, İnkılap ve Aka Y.
Tasavvuf Kültüründe Hadis,
Tasavvuf Kaynaklarındaki Tartışmalı Rivâyetler, Muhittin Uysal, Yediveren Y.
Tasavvufun Temel Öğretilerinin
Hadislerdeki Dayanakları, Ahmet Yıldırım, T. Diyanet Vakfı Y.
Şeyh Efendilerle Görüşme,
Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış, Abdülaziz Bayındır, Süleymaniye Vakfı Y.

DuâdaEvliyayı Aracı Kılma ve
Şirk, Abdülaziz Bayındır, Süleymaniye Vakfı Y.
Tasavvuf ve İslâm (Dün-Bugün),
İbrahim Sarmış, Yöneliş Y.
Tasavvuf ve İslâm, Ercümed
Özkan, Anlam Y.
Teorik ve Pratik Açıdan
Tasavvuf ve İslâm, İbrahim Sarmış, Ekin Y.
Kur'an'ın Temel Kavramları, s.
404
Nefsin Yedi Mertebesine Dair
Risâle, Anonim Eser, El yazma, İst. Süleymaniye Kütüphanesi, Kasideci Zâde, No:
703/6
Kur'an'da Hevâ Kavramı,
Muhammed Emin, Misak Dergisi, s. 31-32
?Nefs? Kavramı Çerçevesinde
Kur'an'da Kişiliğin Tekâmül Aşamaları, Fevzi Zülaloğlu, Hak Söz, sayı 69, Aralık
1996
Nefis Kelimesinin Kur'an'da
Kullanılışı Hakkında Bazı Notlar, Regis Blachere, At. Üniv. İlâhiyat Fak.
Dergisi, sayı 5, Erzurum, 1982

NEFS.
Nefs; Anlam ve Mâhiyeti
Nefsin İşlevi
Nefsin Farklı Özellikleri
Nefs-i Emmâre
Nefs-i Levvâme
Nefs-i Mutmainne
Nefs-i Râdıye
Kur'ân-ı Kerim'de Nefs Kavramı
"Nefs"in Allah Hakkında Kullanılması
Nefsin Diğer İlâhlar Hakkında Kullanılması
Nefsin Ruh Anlamında Kullanılması
Nefsin "Kalp, Gönül, İçdünya" vb. Anlamlarında Kullanılması
Nefsin "İnsan Bedeni" Anlamında Kullanılması
?Nefs?in ?Bedenle Birlikte Ruh? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?Kötülüğü Emredici? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?İnsan, Cin, Melek, Hayvan veya Bitki İçin Zât (Kişi, Kimse, Kendi, Şahıs vb.)? Anlamında Kullanılması
Nefsin, ?Cins, Tür? Anlamında Kullanılması
Nefsin Diğer Kullanılış Biçimleri
Kur'ân-ı Kerim'de Nefsin Olumsuz Yönü Anlamındaki Hevâ Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nefs Kavramı
Nefsle İlgili Uydurma Hadisler
Müslüman Nefse Hakaret Edilebilir mi?.
Nefs Kavramı Çerçevesinde Kur'an'da Kişiliğin Tekâmül Aşamaları
Nefis ve Ruh
Kur'an'da Nefsin (Kişiliğin) Tekâmül Aşamaları
1- Nefs-i Emmâre
2- Nefs-i Levvâme
3- Nefs-i Mutmainne
4- Nefs-i Râdıye ve Mardıyye
Tasavvufta Nefis
Nefis Tezkiyesi
Nefs Kavramının Yozlaştırılması ve ?Nefsin Merhaleleri? Tâbiri
Nefsin mertebeleri veya nefsi ta ılaştırma süreci
Nefsin İki Yönü (Nefse Fücûr ve Takvânın İlhâmı)
İstek ve Tutkularını İlâh Edinenler
Vicdan ve Ruh
İntihar
İzzet-i Nefs.
Ben Kavramı
Egonun Özellikleri
Hayat
Güdü
Vicdan.
Nefs ve Ruh Aynı Şey midir?.
Ruhla Nefsî Arzular Arasındaki Dengesizlik.
Nefsin Olumsuz Yönü; Hevâ.
Hevâsına Uyanların Özellikleri
Hevânın Putlaştırılıp İlâh Haline Getirilmesi
Aklın, Hevânın/Kötü Arzuların Güdümüne Girmesi
Hevânın Kişisel ve Toplumsal (Ahlâkî) Boyutu; Hevâî İnsanlar Topluluğu.
Nefis Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Nefis Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar