Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ruhla Nefsî Arzular Arasındaki Dengesizlik.

Ruhla Nefsî Arzular Arasındaki DengesizlikRuhla
Nefsî Arzular Arasındaki Dengesizlik

İnsandaki rûhî
bunalımların, akıl hastalıklarının nedenleri arasında, ruhla, bazılarının nefis
dediği hevâ (kötü duygu ve aşırı istekler) arasındaki dengesizlik ve ilişki
bozukluğu gösterilir. İnsanı hayvandan ayıran ve metafizik âlemle ilişki
kurmasını sağlayan üstün ruh hali ile, yine ondaki içgüdüsel eğilimler arasında
bir dengenin sağlanması zorunludur. Eğer bu denge bozulur, ruhun ihtiyaçları
karşılanmazsa insan bunalıma düşer. İnsanı ele alan gayr-i müslim psikologlarda
görüldüğü gibi, nefsin bir yönü ön plana çıkarılmış, insan ruhuna nüfuz
edilmemiş ve onun ihtiyaçları bir bütünlük içerisinde ele alınmamış olur.
Halbuki Kur'an, bedenin istek ve ihtiyaçlarını karşılamanın, nefsin isteklerini
helâl yolla ve ölçülü tarzda tatmin etmenin meşrûluğu yanında; insanın Allah'a
olan ruhî gereksiniminin de bir bütünlük içinde değerlendirilmesini öngörür.
(Bkz. 3/Âl-i İmrân, 14). İçgüdü ve arzular, dünya hayatının gereklerini sağlamak
ve Allah'a giden yolda vasıta olmak için verilmiş nimetlerdir. Bu eğilim ve
arzulara aşırı ilgi göstermek, Allah'ı ve âhireti unutmak; âhiret saâdeti
yanında, dünya mutluluğu için de zararı büyük yanlış tutumlardır.
Ruhun Yüce
Allah ile olan ilişkisini kesmek, insanı sadece doymak bilmeyen içgüdüsel
arzuların kucağına teslim etmek, sıkıntı ve bunalımların vücudun bütün
hücrelerine yayılmasına yol açar. Hayat, o kimse için bir azap ve endişelerle
dolu bir açmaz halini alır. Sebepsiz, gâyesiz, sahipsiz gördüğü bu âlem, onun
için musibet, belâ ve cehennem kesilir. Din gidince fazilet anlayışı da
kaybolur, yüksek duygular adına kalpte ne varsa hepsi silinir gider, kalp bomboş
kalır. Yerini bir kaos, sonu olmayan bir uçurum kaplar. Bu zindanda müthiş bir
belirsizlik içinde olan insan, olaylar ve insanlar tarafından bilinçsizce
sürüklenip gider.
Haram arzulara
olan tutkunluğun ağır basmasıyla Yaratıcısıyla olan bağlarını zayıflatan insan,
hayvanlar seviyesine düşer. Benliğini hissî bir katılık kaplar, mânevî
duyarlılığını kaybeder. Şehvet ve arzularını ne kadar doyurursa doyursun, ruhu
sürekli açlık çeker. (20)

NEFS.
Nefs; Anlam ve Mâhiyeti
Nefsin İşlevi
Nefsin Farklı Özellikleri
Nefs-i Emmâre
Nefs-i Levvâme
Nefs-i Mutmainne
Nefs-i Râdıye
Kur'ân-ı Kerim'de Nefs Kavramı
"Nefs"in Allah Hakkında Kullanılması
Nefsin Diğer İlâhlar Hakkında Kullanılması
Nefsin Ruh Anlamında Kullanılması
Nefsin "Kalp, Gönül, İçdünya" vb. Anlamlarında Kullanılması
Nefsin "İnsan Bedeni" Anlamında Kullanılması
?Nefs?in ?Bedenle Birlikte Ruh? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?Kötülüğü Emredici? Anlamında Kullanılması
Nefsin ?İnsan, Cin, Melek, Hayvan veya Bitki İçin Zât (Kişi, Kimse, Kendi, Şahıs vb.)? Anlamında Kullanılması
Nefsin, ?Cins, Tür? Anlamında Kullanılması
Nefsin Diğer Kullanılış Biçimleri
Kur'ân-ı Kerim'de Nefsin Olumsuz Yönü Anlamındaki Hevâ Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nefs Kavramı
Nefsle İlgili Uydurma Hadisler
Müslüman Nefse Hakaret Edilebilir mi?.
Nefs Kavramı Çerçevesinde Kur'an'da Kişiliğin Tekâmül Aşamaları
Nefis ve Ruh
Kur'an'da Nefsin (Kişiliğin) Tekâmül Aşamaları
1- Nefs-i Emmâre
2- Nefs-i Levvâme
3- Nefs-i Mutmainne
4- Nefs-i Râdıye ve Mardıyye
Tasavvufta Nefis
Nefis Tezkiyesi
Nefs Kavramının Yozlaştırılması ve ?Nefsin Merhaleleri? Tâbiri
Nefsin mertebeleri veya nefsi ta ılaştırma süreci
Nefsin İki Yönü (Nefse Fücûr ve Takvânın İlhâmı)
İstek ve Tutkularını İlâh Edinenler
Vicdan ve Ruh
İntihar
İzzet-i Nefs.
Ben Kavramı
Egonun Özellikleri
Hayat
Güdü
Vicdan.
Nefs ve Ruh Aynı Şey midir?.
Ruhla Nefsî Arzular Arasındaki Dengesizlik.
Nefsin Olumsuz Yönü; Hevâ.
Hevâsına Uyanların Özellikleri
Hevânın Putlaştırılıp İlâh Haline Getirilmesi
Aklın, Hevânın/Kötü Arzuların Güdümüne Girmesi
Hevânın Kişisel ve Toplumsal (Ahlâkî) Boyutu; Hevâî İnsanlar Topluluğu.
Nefis Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Nefis Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar