Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Müslüman Cemaatin Dikkat Etmesi Gereken Şey

Müslüman Cemaatin Dikkat Etmesi Gereken Şey


Müslüman Cemaatin
Dikkat Etmesi Gereken Şey:


İslâm dâvetçisi olan müslüman cemaatin dikkatli
olması gereken şeylerden birisi de, tuzak ve tuzak planlayıcılar hakkındaki
sünnetullahın sürekli olduğu, kötü mekr sahiplerini dâvetçi mü'minlere ve İslâm
dâveti için çalışan müslüman cemaate karşı hile ve tuzak düzenlemekten ayrı
kalmayacakları husûsudur. Hilebazların hilesi, belli bir kararda kalmaz. Allah'a
dâvet faâliyetlerini ortadan kaldırmak, insanları o dâvâdan ve müslüman
cemaatten alıkoymak gibi kötü maksatları içi uygun gördükleri her şeyi yaparlar.
Yalan söylemek, dâvetçilere ve müslüman cemaati töhmet altında bulundurmak,
cemaat, cemaat liderleri, cemaat üyeleri ve dâvetçiler arasında fesat çıkarmak,
tutuklamak veya yurtlarından çıkarmak, yahut öldürmek, onların enerji ve
canlılıklarını sekteye uğratmak için gayret göstermek... bütün bunlar, onların
tuzaklarının (mekr) bir kısmıdır. Öyle ki, mü'minler hakkında ne bir dostluk,
akrabalık, ne de antlaşma tanıyıp gözetirler. Hiçbir sorumluluk tanımayan fesat
şebekesinin bütün bu yaptıkları, değişmeyen kesin bir yoldur. Ama, bilinmelidir
ki, gâlibiyet daima Hak ehlinindir. Çünkü hak ehli, kötülüğü örgütleyenlerin
tersine, savaşlarda yalnız değillerdir. Onlar tevekkül içerisinde Allah'a ve
şeriatına bağlı kaldıkları, hak-bâtıl mücâdelesinde sünnetullah dediğimiz umûmî
kanunla hidâyete erdikleri ve sebeplere ?ki, kötülüğü planlayanların planlarını
iptal etmek için uyanık olmak da bu sebeplerdendir- tutundukları müddetçe Allah
(c.c.) onlarla beraberdir. Müslüman cemaate, hele hele cemaat lideri durumundaki
cemaat büyükleri ve hocalarına düşen, bütün bunları düşünmeleridir. Çünkü, tuzak
örgütleriyle sürekli beraber ve yüz yüzedirler. (2)