Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Keyd.

Keyd

Keyd


Keyd; aldatmak, kötülük etmek, hile yapmak, bir
başkasına gizlice zarar vermeyi istemek anlamı taşımaktadır. Bu kelime de,
Kur'ân-ı Kerim'de 35 yerde geçmektedir. ?Esâsen şeytanın keydi (hilesi)
zayıftır.? (4/Nisâ, 76). ?Şüphesiz Allah kâfirlerin tuzaklarını
yıpratıcıdır.? (8/Enfâl, 18). ?Yusuf, ?maksadım, vezire gıyâbında ihânet
etmediğimi, hâinlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya erdirmediğini bilmesini
sağlamaktı' dedi.? (12/Yûsuf, 52). ?İnkârcıların hilesi elbette boşa
gider.? (40/Mü'min, 25). ?Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.?
(40/Mü'min, 37). ?Gerçekten onlar düzen kuruyorlar. Ben de bir düzen
kurmaktayım.? (86/Târık, 15-16). ?Kocası gömleğin arkadan yırtılmış
olduğunu görünce, karısına hitâben ?doğrusu bu sizin hilenizdir; siz kadınların
fendi pek büyüktür' dedi.? (12/Yûsuf, 28). ?Onların düzenlerini boşa
çıkarmadı mı?? (105/Fîl, 2). ?Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma,
yoksa sana tuzak kurarlar.? (12/Yûsuf, 5) şeklinde âyetlerde düzenbazlık,
aldatma, kandırma mânâlarında kullanılmaktadır. Allah'ın, keydi zâtına nisbet
etmesi ise, bu hileleri boşa çıkarma anlamındadır. Keyd, gizli bir sûikast
tertip etmek, başkasına bir zarar vermek için gizli bir şekilde düzen kurmaktır.
Türkçe'de keydin karşılığı olarak hile, hiyânet, gadr, desîse, fenâlık, hud'a,
mekr, düzen, fend, oyun, dolap, tuzak da kullanılmaktadır