Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hılâbe.

Hılâbe

Hılâbe


Hılâbe; aldatma, hud'a mânâsınadır. Bu kelime,
daha ziyâde sözlü aldatmalar için kullanılmıştır. Hz. Peygamberimiz (s.a.s.)
?hılâbenin (aldatmanın) müslümana helâl olmadığını? (İbn Mâce, Ticârât 42; Ahmed
bin Hanbel, I/433) beyan etmiş, alış-verişlerde çok aldanan bir sahâbîye de
?alış-veriş yaptığında ?hılâbe (aldatma) yok' de? (Buhârî, Büyû' 66,
İstikrâz 19, Husûmât 3, Hıyel 7; Müslim, Büyû'48; Ebû Dâvud, Büy'u 66; Tirmizî,
Büyû' 28; Nesâî, Büyû' 51) buyurmuştur.

Mekr, hud'a, keyd, tedlîs, tağrîr, ğaşş, hılâbe
kelimeleri, lügat mânâları itibarıyla içlerinde hile anlamı barındırmaktadırlar.
Bu kelimelerin orta özelliği, kişinin içinde gizlediği ile, yani niyet ve
maksadı ile, yaptığı fiil veya söylediği söz arasında farklılığın bulunmasıdır.
Şeriate/kanuna karşı hilede de şekil bakımından kusursuzluk sözkonusu olduğu
gözden uzak değildir. (8)