Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Mekr Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler

Mekr Kavramıyla İlgili Âyet

Mekr
Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler

a- ?Mekr? ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i
Kerimeler (Toplam 43 Yerde): 3/Âl-i İmrân, 54, 54, 54; 6/En'âm, 123, 123, 124;
7/A'râf, 99, 99, 123, 123; 8/Enfâl, 30, 30, 30, 30; 10/Yûnus, 21, 21, 21, 21;
12/Yûsuf, 31, 102; 13/Ra'd, 33, 42, 42; 14/İbrâhim, 46, 46, 46, 46; 16/Nahl, 26,
45, 127; 27/Neml, 50, 50, 50, 50, 51, 70; 34/Sebe', 33; 35/Fâtır, 10, 10, 43,
43; 40/Mü'min, 25; 71/Nûh, 22, 22.

b- Hile: Mahâret ve çâre anlamında Hîle
Kelimesinin Geçtiği Âyet: 4/Nisâ, 98

c- Hud'a ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i
Kerimeler (Toplam 5 Yerde): 2/Bakara, 9, 9; 4/Nisâ, 142, 142; 8/Enfâl, 62.

d- Keyd ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i Kerimeler
(Toplam 35 Yerde): 3/Âl-i İmrân, 120; 4/Nisâ, 76; 7/A'râf, 183, 195; 11/Hûd, 55;
12/Yusuf, 5, 5, 28, 28, 33, 34, 50, 52, 76; 8/Enfâl, 18; 20/Tâhâ, 60, 64, 69;
21/Enbiyâ, 57, 70; 22/Hacc, 15; 37/Sâffât, 98; 40/Mü'min, 25, 37; 52/Tûr, 42,
42, 46; 68/Kalem, 45; 77/Mürselât, 39, 39; 86/Târık, 15, 15, 16, 16; 105/Fîl,
2.

e- Mihâl Kelimesinin Geçtiği Âyet: 13/Ra'd, 13.

f- Tağrîr ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i
Kerimeler (Toplam 27 Yerde): 3/Âl-i İmrân, 24, 185; 4/Nisâ, 120; 6/En'âm, 70,
112, 130, 196; 7/A'râf, 22, 51; 8/Enfâl, 49; 17/İsrâ, 64; 31/Lokman, 33, 33, 33;
33/Ahzâb, 12; 35/Fâtır, 5, 5, 5, 40; 40/Mü'min, 4; 45/Câsiye, 35; 57/Hadîd, 14,
14, 14, 20; 67/Mülk, 20; 82/İnfitâr, 6.

g- Ğaşş ve Türevlerinin Geçtiği Âyet-i Kerimeler
(Toplam 29 Yerde): 2/Satada. 7; 3/Âl-i İmrân, 154; 7/A'râf, 41, 54, 189; 8/Enfâl,
11; 10/Yûnus, 27; 11/Hûd, 5; 12/Yûsuf, 107; 13/Ra'd, 3; 14/İbrâhim, 50; 20/Tâhâ,
78, 78; 24/Nûr, 40; 29/Ankebût, 55; 31/Lokman, 32; 33/Ahzâb, 19; 36/Yâsin, 9;
44/Duhân, 11; 45/Câsiye, 23; 47/Muhammed, 20; 53/Necm, 16, 16, 54, 54; 71/Nûh,
7; 88/Ğâşiye, 1; 91/Şems, 4; 92/Leyl, 1.