Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kavram Olarak Şeriat

Kavram Olarak ŞeriatKavram Olarak
Şeriat:
Türkçe'de 'şeriat' deyince sözlük anlamına ve
genel olarak kullanılan mânâsına bakılmaksızın, yalnızca İslâm'ın toplum ve
devlet düzeni için getirdiği kurallar akla getirilmektedir. Kimileri de bu
kelime ile yalnızca İslâm ceza hukuk sistemini kasdetmektedir. Meseleye bilimsel
bir açıdan bakılmadığı için de bu kavram, pek çok kesim tarafından eksik ve
yanlış tanınmaktadır. Kimileri de bu kelimeyi kendi bakışıyla
değerlendiriyorlar, ona olumsuz bir anlam yükleyip bununla Allah'ın aziz dini
İslâm'ı tartışma zeminine çekmek istiyorlar.

Bazı kimseler kendilerine göre bir 'şeriat'
tanımı yapıyorlar, sonra da kendi uydurdukları tanıma göre İslâm'a karşı olumsuz
tavır alıyorlar. Hatta müslüman olduğunu iddia eden pek çokları da bu yanlış
bilgilenme yüzünden Allah'ın dini İslâm'ı yanlış anlıyorlar, yanlış tanıyorlar,
bilmeden kendi değerlerine, içinde yaşadıkları toplumun değerlerine karşı
çıkıyorlar. Kavram kargaşası meydana getirip kafaları karıştırıyorlar.

Günümüzde (özellikle Türkiye'de) 'şeriat'
kelimesi maalesef en yanlış tanınan, üzerinde çok fazla gürültü yapılan
kavramlardan biridir. Kavramların yerli yerine oturmaması ve özellikle bazı
çevrelerin resmî imkânları kullanarak meydana getirdikleri olumsuz hava yüzünden
sapla saman birbirine karışmaktadır. Kötü niyetli bozguncuların ve kendi
ideolojilerini topluma bir dünya görüşü, bir yaşama biçimi olarak dayatıp
saltanat sürmek isteyenlerin yanlış görüşlerini bir tarafa bırakıp olaya
bilimsel açıdan bakmak gerekir. Bilinmelidir ki, bir kavram kendi bağlamında
kendi âit olduğu sistemde bir anlam kazanır. O kavramı alanından ve âit olduğu
yerden koparır, içerisini kendiniz doldurmaya kalkarsanız; o kavramla ifade
edilen şeyi insanlara arzu edildiği gibi sunmanız mümkün değildir.

Terim (kavram) kelimesinin 'ıstılah' sözcüğü ile
karşılandığını hatırlayalım. Istılah; bir topluluğun belli bir şey, bir
kelimenin anlamı üzerinde söz birliği etmesi, sözün kullanılışı üzerindeki
ihtilâfın giderilmesi demektir. Böyle olunca, bazıları ne derse desin,
kavramlara ilgili ilim çevrelerinin, o ilme âit ölçülerin getirdiği tanım
önemlidir. 'Şeriat', Arapça kökenli bir kelimedir ve İslâm geldikten sonra,
sözlük anlamını aşarak kavram-terim halini almıştır. Öyleyse, onun ne olduğunu
anlamak için onun köküne, sözlük anlamına, kullanılış sahasına, neler hakkında
kullanıldığına bakmak gerekir.

Şunu da vurgulamak gerekiyor ki, bu kavramın bu
denli yanlış tanıtılması; İslâm'a karşı olan, onun bir hayat sistemi olarak
yaşanmasını istemeyen bir zihniyetin çabasıdır. İslâm'a doğrudan karşı
olduklarını söyleyemeyenler bu kavrama verdikleri olumsuz anlamın gölgesine
sığınıyorlar. Onu kötü, eksik, çağdışı gösterip kitleleri İslâm'ın getirdiği
ölçülerden uzaklaştırmaya, ya da İslâm'ın ahlâk ilkelerinden uzak durmalarını
sağlamaya çalışıyorlar.

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar