Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şeriatlerin Esasta Birliği

Şeriatlerin Esasta BirliğiŞeriatlerin Esasta
Birliği"O size, dinden Nuh'a tavsiye
ettiğini, sana vahyettigimizi, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İsa'ya tavsiye
ettiğimizi şeriat yaptı." (42/Şûrâ, 13). Bu âyette bütün peygamberlere
vahyedilen din yasalarının ruh birliğine işaret edilmiştir. Allah; Nûh'a,
İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İsa'ya tavsiye ettiği din esaslarını, Hz. Muhammed
(s.a.s.) vâsıtasıyla müslümanlara da meşrû kılmıştır. Din Allah'a kulluk ve
ibâdet yoludur. Bütün peygamberlerin getirdiği inanç prensipleri aynıdır. Öteki
peygamberlere vahyedilen temel inançlar, Hz. Muhammed (s.a.s.)'e de vahyedilmek
sûretiyle yeni müslümanlara, tevhid ümmetlerinin yolunda gitmeleri
emredilmiştir. Hz. Muhammed'e vahyedilenlerin özü, önceki peygamberlere
vahyedilenlerden farklı değildir. Bütün peygamberlere ve ümmetlere dini doğru
uygulamaları ve dinde ayrılığa düşmemeleri emredilmiştir.

"Senden önce hiçbir peygamber göndermemiştik ki:
'Benden başka ilâh/tanrı yoktur, Bana kulluk ediniz' diye vahyetmiş olmayalım."
(21/Enbiyâ, 25) âyetinde buyurulduğu
gibi bütün peygamberlere yalnız Allah'a ibâdet/kulluk yapmaları vahyedilmiştir.
Zâten İslâm'ın mânâsı da Allah'a teslim olmak demektir. Bu anlamda İslâm, bütün
peygamberlere gönderilen dinin adıdır, anlamıdır. Bütün dinlerin özü İslâm, yani
Allah'a tapmak, yalnız O'na teslim olmaktır. Hz. Peygamber (s.a.s.): "Biz
peygamberler topluluğu, baba bir kardeşleriz, dinimiz birdir." (Buhârî,
Enbiyâ 48; Müslim, Fedâil 145) buyurmuştur.

Mâide sûresinin 48. âyetinde her ümmet için bir
şeriatın, yani hukuk sisteminin, bir davranış tarzının belirlenmiş olduğu
bildirilmektedir. Bu şeriatlerin hepsi tevhid temeline dayanır. Fakat hukuk ve
ibâdet şekillerinde farklar olması doğaldır. Toplumların ihtiyaçlarına göre
gönderilen şeriatlerde tedrîcî değişiklikler yapılmıştır. Öndeki şeriatlerde
haram olan bazı eylemler, sonraki şeriatte helâl kılınmış veya bunun tersi
olmuş, gerekli şartları ortadan kalkan bazı hükümler neshedilmiştir (Nesh,
şeriatlar arasında olur). Ancak inanç esasları hepsinde birdir.

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar