Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır

Hâkimiyet


Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındırHukm kelimesi, sözlük anlamı olarak yargı ve
yargıda bulunmak anlamındadır. Kelime, bütün kökleriyle, taraflar arasında ister
anlaşmazlık bulunsun, isterse bulunmasın, belirli bir konunun gerçek değerinin
anlaşılması için, bu konuda yetkili kabul edilen bir makama başvurma mânâsını
içermektedir. Kur'ân-ı Kerim'de de bu anlamda kullanıldığı görülmektedir. Hukm
kelimesinin Türkçede ?egemenlik? anlamında kullanılan ?hâkimiyet? şeklindeki
söylenişi ise, hüküm koyma, hüküm verme yetkisi, yüksek egemenlik anlamıyla
Arapçada yenidir.

Çağdaş hukukçular, hâkimiyeti şöyle tarif
ederler: ?Belli bir ülke ve o ülkede oturan hakiki ve tüzel kişiler üzerinde
kullanılan ve devlet kişiliğine bağlı olan, ondan ayrılmayan aslî en yüksek
hukukî iktidar veya kudrettir.? Kısaca, ?aslî ve en yüksek kumanda ehliyet ve
yetkisi? şeklinde tanımlanabilir. Mevdûdî, hâkimiyeti tanımlarken şunları
söylemektedir: ?Siyaset biliminde bu terim; en yüksek iktidar ve mutlak iktidar
anlamında kullanılır. Herhangi bir kimse ya da topluluğun hâkimiyeti elinde
tutmasından maksat şudur: Onun her hükmü kanun mâhiyetini taşır ve kanun olur.
Böyle bir kimse ülkesinde yaşayan fertlerin üzerinde hüküm yürütür ve sınırsız
tercih ve yetkilerin sahibi olur. Onun yetki ve tercihlerini kendi irâdesi
altında hiçbir şey sınırlandıramaz ve kısamaz. Bireylere verilmiş bulunan
herhangi bir hak varsa, bu hak da ancak onun tarafından verilmiş olur.
Hâkimiyeti elinde bulundurması sebebiyle herhangi bir kanun kendisini
bağlamadığı için böyle birisi tam mânâsıyla kadir-i mutlaktır.?[1]
Mevdûdî'ye göre ?bundan daha az kudret ve imkâna ?hâkimiyet? denemez. Ancak
böyle bir hâkimiyet, bugün artık farazî bir kavram haline gelmiştir. Alanı o
kadar küçülmüştür ki, gerçek bir hâkimiyet veya siyaset biliminde kullanılan
terim anlamıyla siyâsî hâkimiyet (politik egemenlik) dahi kalmamıştır.
[1]
Mevdûdi, İslâm'da Hükümet, Hilâl Y. s. 421-422

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar