Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Devlet ve İslâm Devleti

Devlet ve İslâm DevletiDevlet
ve İslâm Devleti?Devlet veya dûlet', değişmek, bir durumdan
başka bir duruma dönmek, dolaşmak, nöbetleşe birbiri ardınca gelmek ve zafer
kazanmak gibi anlamlara gelir. Bu kelimenin aslı olan ?devl' kökü, Kur'an'da bir
yerde kullanılmaktadır ve dönüşümlü olmak, döndermek anlamındadır. ?Biz o
günleri insanlar arasında dönderir dururuz?? (3/Âl-i Imran, 140) ?Devlet
ya da dûlet' biçimiyle de yine bir âyette geçmektedir. Ganimet mallarının
taksimiyle ilgili bir konunun sonunda şöyle denilmektedir: ?Ta ki o ganimet
(ya da genel olarak servet ) sizden zengin olanlar arasında dolaşan bir
?devlet-dûle' (servet) olmasın.? (59/Haşr, 7)

Bazı tefsirciler burada geçen kelimenin ?devlet'
veya ?dûlet' şeklinde okunabileceğini açıklıyorlar. Buna göre ?devlet-dûlet'
servet, baht, makam ve gâlibiyet gibi insanlar arasında bazen ona bazen buna
devrolunan savindirici nimet ve duruma verilen addır. Nitekim Türkçe'de, büyük
bir nimete kavuşanlar için ?başına devlet kuşu kondu' şeklinde söylenilen bir
deyim vardır. Kimileri de demişlerdir ki, ?devlet' şeklinde söylenirse devlet
kavramı, yani zafer, galibiyet ve makam; ?dûlet' şeklinde söylenirse, mülk
anlamı kasdedilir. (R. Isfehânî, Müfredât, s. 252). Buna göre ?devlet'
kelimesinin sözlük anlamında; elden ele dolaşan, bir ona bir buna geçen güç,
makam ve üstünlük gibi şeyler vardır.

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar