Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

1- Teklifî hüküm

1

1-
Teklifî hüküm:


Şer'î hükümleri koyan Allah ve
Rasûlünün mükellef olan Müslüman'dan bir fiili yapmasını veya yapmamasını
istemesi, yahut onu yapıp yapmama arasında serbest bırakmasıdır. Şâri'in, fiilin
yapılmasını istemesi kesin ve bağlayıcı tarzda ise buna "farz", kesin ve
bağlayıcı tarzda değilse buna "mendub" denir. Diğer yandan Haneflere göre, delil
kesin olmakla birlikte hükme delâleti zannî olursa hüküm "vacib" derecesinde
kalır. Kurban kesmek, vitir namazı gibi.

Şâri'in fiilin yapılmamasını
istemesi kesin ve bağlayıcı tarzda ise buna "haram", kesin ve bağlayıcı tarzda
değilse buna da "mekruh" denir. Şâri'in, mükellefi fiilin yapılıp yapılmaması
arasında serbest bıraktığı fiile ise "mubah" denir.

Buna göre, teklif hükümler farz,
vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsid (ibâdeti veya akdi
bozan) hüküm olmak üzere çeşitli kısımlara ayrılmıştır. Bu duruma göre teklif
hüküm bir işin yapılmasını veya yapılmamasını istemeyi yahut da iki seçenek
arasında serbest bırakılmayı kapsamaktadır. Namaz kılmak, zekât vermek ve hacca
gitmek yapılması istenen hükme örnek verilebilir. İçki ve kumar yasağı,
yapılmaması istenilene örnek teşkil eder. Yiyip içme ve meşrû olarak gezinme de
yükümlünün serbest bırakıldığı hususlardandır.

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar