Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm Şeriatının Özellikleri

İslâm Şeriatının Özellikleriİslâm Şeriatının
Özellikleri:
Bu arada şunu da söylemekte fayda var: İslâmî
şeriatlar genellikle bir peygamberin adına nisbet edilirler. Yani Nûh şeriatı,
Mûsâ şeriatı, İsa şeriatı, Muhmmad (s.a.s.) şeriatı denilebilir. Çünkü
peygamberler tebliğ ettikleri Din'in, aynı zamanda kendi ümmetlerine âit şerit
hükümlerini de tebliğ ediyorlar ve uyguluyorlardı.

İslâm şeriatı, Kur'an'a ve Peygamberimizin
sünnetine dayanır ve bu esaslar değişmez. Şeriat hükümleri genel hatlarıyla bu
iki kaynakta bulunmaktadır. Ancak, bu iki kaynakta bulunmayan birçok sorunun
cevabı icmâ ve kıyas, yani ictihad ile her zaman bulunabilir. Bu da İslâm
fıkhıdır ve ihtiyaca göre değişebilir. Bütün toplumların sorunları Kur'an'a ve
Sünnet'teki temel prensiplere uygun olarak her devirde ve her coğrafyada
çözülebilir. Unutmamak gerekir ki, hakkında kesin delil (nass) olan hükümler,
zaman ve şartlara göre değişmez. Bunun dışında kalan hükümler, yerine ve
toplumun faydasına göre değişebilir, yeni çözüm yolları bulunabilir. İslâm
şeriatı, İslâm'ın ahkâmı olduğu için iman edenlerin nasıl ibâdet edeceklerini
düzenler, onların toplum düzenini korur, hakları sahibine verir, 'nasıl bir
insan, nasıl bir toplum?' sorularının cevabını karşılar.

İslâm şeriatının şu özellikleri vardır:

1- İslâm şeriatı, kurallarının Allah'ın koyduğu
bir şeriattır.

2- Bütün insanların yararını gözetir, belli bir
grubun ve belli bir toplumun değil.

3- İnsanın yaratılışına uygundur, zorlamacı
değildir.

4- Kıyâmete kadar geçerli olacaktır, çünkü
Kur'an ayakta kalacaktır.

5- İnsanla ilgili her şeyi içerisine almaktadır.


6- Maddî ve mânevî yaptırımları aynı anda
uygular.

7- Kur'an'a dayanmak şartıyla, ictihad sâyesinde
her devirde, her yerde uygulanabilecek bir hayat sistemini sunmaktadır.[1][1]
Hüseyin K. Ece, İslâm'ın Temel Kavramları, Beyan Y. s. 624-629

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar