Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet

dd- Kanunî (Hukukî)
Hâkimiyet:
Cenâb-ı Allah şu âyet-i kerimede ve
benzerlerinde bütün kapsamı ve boyutlarıyla hâkimiyetin yalnızca kendisinin
olduğunu dile getirmektedir: ?Hüküm yalnız Allah'ındır. O, kendisinden
başkasına ibâdet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur.?
(12/Yûsuf, 40). Burada ?hüküm? kapsamına kanunî ya da hukukî, şer'î hâkimiyetin
girdiği şüphesizdir. Diğer taraftan Allah'ın hâkimiyetini kabul etmek ve
dosdoğru din üzere bulunmak arasındaki ilişki de kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır. Nitekim başka âyet-i kerimelerde Allah'ın izin vermediği
yasamalarda bulunmanın şirk ve bu şekilde yasama yapanların bu yetkilerini kabul
edip karşı çıkmamanın da onları Allah'a ortak kabul etmek olarak vurgulandığını
görmekteyiz (42/Şûrâ, 21).

Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve
Rasûlüne çağrıldıklarında, münâfıklar bundan yüz çevirdikleri halde, mü'minlerin
tavrı, dinleyip itaat etmekten ibarettir (24/Nûr, 48-52). Kitab, yani Kur'ân-ı
Kerim, Hz. Peygamber'e insanlar arasında hak ile hükmetsin diye indirilmiştir
(4/Nisâ, 105). Allah'a ve Rasûlüne iman etmek iddiası ile birlikte tâğutun
hükmünü isteyenlerin iman iddiaları geçersizdir. Tâğut ve tâğutun hükmü;
?Allah'ın karşısına dikilen, ayaklanan, O'nun emirlerine zıt yeni hükümler icat
eden her varlık, Allah'tan başka itaat edilmesi istenen her şey, kendisine ister
bilerek ve isteyerek uyulsun; isterse zorla, tehditle boyun eğdirilsin, her iki
halde de itaat edilen konumuna girmektedir. Bu nesnenin insan olmasının, şeytan
olmasının, put olmasının, yahut da bunlardan başka herhangi bir şey olmasının
önemi yoktur.? (Taberî, Câmiu'l-Beyan, 3/13). Allah'a iman ile tâğutun hükmüne
başvurmak bir arada bulunamaz. Bu gibi kimselerin bu tavırları münâfıklıklarının
tescilidir. Onlar Allah'ın ve Rasûlünün hükmüne yanaşmazlar (4/Nisâ, 60-61).


Kısacası, anlaşmazlık konuları Allah'ın ve
Rasûlünün hükümlerine, bu hükümlerin çerçevesine havâle edilmedikçe ve bu
hükümlere râzı olunup tam bir teslimiyetle uyulmadıkça, imanın varlığından söz
edilemez (4/Nisâ, 65). Hz. Peygamber'in hüküm verme yetkisi ve ülü'l-emr ile
müctehidlerin çıkardıkları Allah'ın hükümleri çerçevesi içerisindeki ilmî
ictihadlarının; esasen Allah tarafından tanınmış ve sınırları tayin edilmiş
olduğundan, bağımsız bir teşrî (kanun koyma) olarak kabul edilemeyeceğini ve
Allah ile birlikte ve O'nun hükmüne eş değerde hüküm koymak yetkisine sahip
olmadıklarını ayrıca belirtmeye gerek yoktur. Onların bu yetkileri, sınırları
ile birlikte yine Allah tarafından tâyin ve tesbit edildiğinden, O'nun kanunî
hâkimiyeti yine mutlaktır ve ortaksızdır.

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar