Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şeriat ve Laiklik

Şeriat ve LaiklikŞeriat ve Laiklik:
Kur'an'a göre sadece bir tek makbul din vardır.
O da Allah'ı birleme (tevhid) ve Allah'a kulluk/ibâdet dini olan İslâm'dır.
İslâm kelimesi, dillere göre değişik olsa da, aynı rûhu taşıyan dini (tek hak
dini) anlatmaktadır. Bütün peygamberler aynı inanç ve temel yasaları
getirmişlerdir. Bu dinin temel niteliği olan tevhid aynı olmakla beraber, şeriat
kısmı ulusların şartlarına göre farklılık gösterir. Şeriat ayrılığı doğaldır.


Laikliğe gelince; Din işlerinin devlet
işlerinden ayrılması, devlet işlerine dinin karıştırılmaması, devletin dinden
bağımsız olması demektir. Laik devlet, bütün dinlere ve dinsizliğe eşit ve
tarafsız bakar. (Ama Türkiye'de laiklik İslâm düşmanlığı, devletin din işlerine
istediği gibi ve istediği kadar karışması, dini yönlendirmeye kalkması,
sınırlarını daraltması, kendi boyasını, yorumunu, kanunlarını, ilkelerini dinin
izahı ve yaşanması için alternatifine izin verilmeyen mecbûrî kabulü şeklinde
anlaşılıp uygulanmaktadır. Dini sadece -o da kurallarını kendi belirleyerek-
câmi ve vicdan gibi alanlara hasrederek/hapsederek güya dine özgürlük verilmiş
ve din karşısında tarafsızlık yapılmış olmaktadır. Özgürlük verilen bir-iki
alanda da Allah'ın dini olan İslâm'a değil; ilkelere, anayasa ve yasalara uygun
hale getirilmiş, atmalar ve katmalarla tahrif edilmiş devlet dininin anlatılıp
öğretilmesine bu hak(!) lutfen verilmiştir. Siyasal alanda, resmî kurumlarda,
yasama ve yürütmede, kamusal alanda resmî din Kemalizm başta olmak üzere başka
dinlerin hâkim olmasını, İslâm'ın da bu alanlarda gündeme getirilmesine bile
izin verilmeyeceğini dikte edip dayatmak şeklinde anlaşılıp uygulanmaktadır.
Dini devletten ayırdığınızda dini kuşa benzetip güçsüzleştirdiğiniz, dini
devletsiz yaptığınız gibi; dini devlete karıştırmayıp devleti dinden
ayırdığınızda da, devleti dinsiz yapmış olursunuz. Laiklik de işte bu zulüm ve
fâciaları gerçekleştirmek için vardır. Laiklik, aslında dinsizlik değil; çok
dinliliktir, yani çağdaş şirktir.)

Laiklik bir düzen olarak uygulanan bir
sistemdir. Birey bazında laiklik olmaz. Çünkü özel hayatında laik olmak,
hayatına dini karıştırmamak demektir. Bu ise din ile tüm ilgiyi kesmek anlamına
gelir ki, dünyada dinle tüm ilişkisini kesen insan sayısı çok azdır. Zaman zaman
Allah'ı düşünen, O'nun huzurunda sorumluluğa inanıp bunun gereklerini yapan,
namaz kılan veya evinden besmele ile çıkan, Cuma ve bayramlarda olsun namaz
kılan, ara-sıra Kur'an okuyan (veya para vererek bâtıl yollarla da olsa
ölmüşlerine Kur'an okutan), hâsılı hayatının bazı aralıklarında da olsa dinsel
iş yapan (yani yaşamasa ya da çok azını yaşasa dahi 'ben müslümanım' diyen)
kimse, hayatına dini karıştırmaktadır. Onda din (şu veya bu ölçüde) vardır, öyle
ise o kimse laik değildir, çünkü dinî duygu taşımakta; din, hayatının tamamına
olmasa da bir kısmına egemen olmaktadır. Demek ki o, tamamen din dışı
yaşamamaktadır (S. Ateş, Kur'an Ans., 19/326).

"Ben hem müslümanım, hem de laikim" diyen kimse,
kendi özel hayatında laik olduğunu iddia ediyorsa, bu, tutarlı bir söz değildir.
Çünkü dinin çok az kısmını ve hayatının çok az kısmında da olsa) dini hayatına
uygularken laiklikten ayrılmaktadır. Dünyada çok nâdir insan dinî duygudan
tamamen uzak, dinle ilgisiz, yani laiktir. Dininin çok küçük bir gereğini yapan
kimse, hayatına dini karıştırdığı için laik değildir, olamaz. Ama, bilinçli
olarak insan ille de "ben laikim!" diyorsa, bu kimseye müslüman demek de mümkün
olmaz; yani insan hem laik hem müslüman olamayacağı için, ya müslümandır, ya da
laik, yani dinlere karşı tarafsız, çok dinli, dini kendine karıştırmayandır.

Kur'an'a göre, toplumu Allah'ın indirdiği
yasalar yönetmelidir. Allah, her topluma, peygamberleri aracılığı ile yasalar
(şeriat) indirmiştir. Allah'ın indirdiği hükümleri/yasaları uygumayanlar
kâfir/nankör, zâlim ve fâsık/yoldan çıkmış olurlar (5/Mâide, 45-47).


ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar