Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı

Hadis


Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı?Kim Bana itaat ederse Allah'a itaat
etmiş olur; kim Bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Kim Benim emîrime
itaat ederse Bana itaat etmiş; kim de Benim emîrime isyan ederse Bana isyan
etmiş olur.? (Buhârî, Ahkâm
1; Müslim, İmâre 33; Nesâî, Bey'at 26)

?Dinleyin ve itaat edin! Üzerinize
tâyin olunan vâli/yönetici, başı siyah kuru üzüm gibi Habeş'li bir köle olsa
bile, sizin aranızda Allah'ın kitabını uyguladığı müddetçe dinleyin ve itaat
edin.? (Buhârî, Ahkâm 4;
Müslim, İmâre 37; Nesâî, Bey'at 27)

?Müslüman bir kimseye, kendisine
ma'siyet (Allah'a isyan, günah hususlar) emredilmediği müddetçe, hoşlandığı ve
hoşlanmadığı (her) hususta (İslâm devleti yöneticisini) dinleyip ona itaat
etmesi gerekir. Eğer ma'siyet emredilirse, ne dinlemek vardır, ne de itaat!?
(Buhârî, Ahkâm 4; Müslim,
İmâre 38, hadis no: 1839; Tirmizî, Cihad 29, hadis no: 707; Ebû Dâvud, Cihad 96;
Nesâî, Bey'at 34; İbn Mâce, Cihad 40, hadis no: 2864; Ahmed bin Hanbel, 6/111)

"Allah'a isyan konusunda yaratılmışlara itaat
edilmez." (Müslim, İmâre 38, hadis
no: 1839)

?Benden sonra sizin (yönetim) işinizi
birtakım insanlar üzerine alacaklar, sünneti söndürecekler, bid'atı ihdâs
edecekler (uyduracaklar), namazı vakitlerinden geciktirecekler.?
Bunun üzerine İbn Mes'ud Rasûlullah'a
sordu: ?Ben onlara yetişirsem ne yapmalıyım?? Rasûlullah şöyle buyurdu: ?Ey
Ümmü Abd'in oğlu! Allah'a isyan edene itaat olmaz!? (Ahmed bin Hanbel,
5/301, hadis no: 3790; İbn Mâce, Cihad 40, hadis no: 2865)

?Müslüman bir halka, Allah'ın görüp
gözetmek üzere idâreci kıldığı hiçbir kul yoktur ki, onları aldatıp (zulmetmiş)
olduğu halde ölürse muhakkak Allah ona cenneti haram etmiş olmasın.?
(Buhârî, Ahkâm 8)

?Müslümanların idare işini üzerine
alıp da onlar için çalışmayan ve hayır istemeyen hiçbir âmir yoktur ki, onlarla
(müslümanlarla) birlikte cennete girebilsin.?
(Müslim, İman 229, hadis no: 142)

?İslâm'ın tutunulması gereken kulpları
(yapılması gereken emirleri) tek tek çözülecek; her bir kulp koptukça insanlar
önlerindekilere benzeyecekler. O kulpların ilki hüküm (hâkimiyetin Allah'ın
olması, Kur'an'la hükmedilmesi), sonuncusu da namazdır.?
(Ahmed bin Hanbel, 5/251; İbn Hibban,
Sahih, hadis no: 257; Hâkim, el-Müstedrek, 4/92)

Hz. Peygamber'e ?cihadın hangisi
efdaldir?? diye sorulunca: ?Zâlim sultana karşı hakkı söylemektir.?
(Ahmed bin Hanbel, 5/251; İbn Mâce, Fiten 20, hadis no: 4011-4012; Tirmizî,
Fiten 13, hadis no: 2175; Ebû Dâvud, Melâhim 17)

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar