Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet

cc- Genel Olarak
Değer Yargılarında Hâkimiyet:
Bilindiği gibi eşya ve olaylar hakkında belirli
birtakım değerlendirmeler yapmak ve onlara karşı bu değerlendirmelere göre tavır
takınmak, istemek, ya da uzak durmak ve arzulamamak sözkonusudur. Bu her zaman,
her toplum ve kişide görülegelmiştir. Kısacası insan, hayrı ister ve arzular,
şerden ve kötülükten de uzak kalmaya çalışır. Bu tavır ise, onun sahip olduğu ya
da benimsediği değer yargılarının bir sonucudur. Kur'ân-ı Kerim; bir bakıma
baştan sona bazı değer yargıları, bu yargılara karşı takınılan tavırlar ve bu
tavırların sonuçlarına dair açıklamaların yer aldığı İlâhî mesajdır.

Değer yargılarını belirleme ve koyma yetkisinin
mutlak olarak Yüce Rabbimize ait olduğunu vurgulayan bazı buyruklara işaret
edelim: Haram-helâl kılma yetkisi yalnız Allah'ındır: ?De ki: Allah'ın
kulları için yarattığı süsü ve güzel rızkı kim haram kıldı?? (7/A'râf, 32)
?Ey iman edenler, Allah'ın size helâl kıldığı hoş ve temiz şeyleri kendinize
haram kılmayın ve haddi aşmayın, çünkü Allah haddi aşanları sevmez.? (5/Mâide,
87). Câhilî düzenlerde zamanla oluşan ve Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı
câhilî değer yargıları reddedilmiştir. (Bkz. 5/Mâide, 103). İslâm'dan önce
çeşitli helâl ve haramlara dair birtakım değer yargılarından etraflı bir şekilde
söz eden buyruklardan (6/En'âm, 136-149) sonra, Yüce Allah, Peygamberine bu
uydurma değer yargılarını Allah'a atfeden kimselere şöyle seslenmesini
emretmektedir: ?De ki: ?Allah şunu haram kıldı' diye şâhitlik edecek
şâhitlerinizi getirin. Eğer şâhitlik ederlerse sen onlarla şâhitlik etme...?
(6/En'âm, 150). Bundan sonraki âyette de Yüce Allah, bütün bu konulardaki
hükümlerini oldukça özlü bir şekilde açıklamaktadır.

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar