Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler

Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış DeğerlendirmelerŞeriat Kavramı ve
Bazı Yanlış Değerlendirmeler:
Modern sistemler, 'din özgürlüğü' derken din'in
iman, ibâdet ve ahlâkının fert vicdanında yaşatılmasını ve toplumlarda dinî
ilkelerin bir kültür olarak kalmasını kasdetmektedirler. Onlar bu anlayışlarıyla
Kitab'ın bir kısmını alıp bir kısmını terkettiklerini ortaya koyarlar (2/Bakara,
85). Bu düşünce biçimine sahip olanlar, Din'in ancak kendi sosyal statülerini
destekleyecek, konumlarına zarar vermeyecek kısmına râzı olurlar. Onların
yanında Din, hayata yön veren bir inanç değil, bir vicdanî kanaat veya bir
kültürel değerdir. Böyleleri, Din'in kendilerinin ve toplumun hayatına yön
vermesini ve bütünüyle etkin olmasını istemezler (22/Hacc, 11).

Bu düşünce biçimine sahip olanlar, Allah'ın
gönderdiği Din'i ve O'nun emirleri ve tavsiyelerini kendi toplum modellerine
aykırı gördükleri için beğenmezler. Kendileri, insanlar ve toplumlar için,
Allah'ın gönderdiği temel inançlardan farklı olacak şekilde hüküm koyarlar, yani
şeriatlar oluştururlar. Allah (cc) böyleleri hakkında bakınız ne buyuruyor:
"Yoksa oların birtakım ortakları mı var ki, Allah'ın izin vermediği şeyleri,
dinden kendilerine şeriat kıldılar? Eğer 'fasıl-karar' kelimesi olmasaydı,
elbette aralarında hüküm hemen verilirdi. Gerçekten zâlimler için acıklı bir
azap vardır." (42/Şûrâ, 21)

Allah'ın vahy ile gönderdiği Din'in iman
ilkeleri Allah'ın hükmü olduğu gibi; namaz, oruç, zekât, iyilik etme, sadaka
verme ve benzeri ibâdetler; aynı zamanda, 'şöyle evlenin, mirasınızı şöyle pay
edin, şu suçlara ceza verin, insanlarla şöyle ilişki kurun, Allah'tan şöyle
korkun, adâleti yerine getirin' gibi emirler de Allah'ın hükümleridir. Bunların
arasında ibâdet (kulluk) olarak fark yoktur. Rabbimiz tarih boyunca insanlara
tek bir Din'i, İslâm'ı göndermiştir. Bu dinin temel inanç esasları değişmemiş,
hep aynı kalmıştır.

Ancak bu Din'in dünya işleriyle ilgili, ferdî,
âilevî, sosyal, hukukî ve idârî konulardaki hükümleri, yani şeriatları zamanlara
ve toplumlara göre değişiklik göstermiştir. Esasen bu İlâhî şeriatın temel
prensipleri de değişmemiştir. Ancak ikinci derecede önemli olan birtakım ibâdet,
muâmelât (ilişkiler), sorumluluk ve cezalar tarihin akışı içerisinde az da olsa
değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliğin amacı, Din'in özünün farklı olması
değil, farklı coğrafya ve şartlarda yaşayan insanların müslümanlığının daha iyi
olmasını sağlamak, onların sorunlarını daha kolay çözmek içindir.

İlk peygamberden son peygambere kadar bütün
peygamberler bir şeriatla sorumlu tutulmuşlardır. Bir sonra gelen elçi, ya bir
önceki peygamberin tebliğ ettiği şeriattan sorumlu oluyor, ya da bazı küçük
değişikliklerle yeni bir şeriatı tebliğ ediyordu. İslâm şeriatı, öz açısından
aynı kalmış ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'le tamamlanmış, son şeklini almıştır.

Rabbimiz Peygamberimize bu şeriatın verildiğini
söyledikten sonra ona uymaya dâvet ediyor: "Sonra seni de bu emirden (bu
işten) bir 'şeriat' üzerinde kıldık; öyleyse sen ona (o şeriata) uy ve
bilmeyenlerin hevâ (istek ve tutku)larına uyma. Çünkü onlar, Allah'tan gelecek
hiçbir şeye karşı kesin olarak seni bağımsız kılamazlar. Hiç şüphesiz zâlimler,
birbirinin velîsidirler. Allah ise, muttakîlerin velîsidir." (45/Câsiye,
18-19). Böylece Hz. Muhammed (s.a.s.)'in tebliğ ettiği İlâhî şeriat, kendin
önceki bütün şeriatları yürürlükten kaldırılmıştır. Artık kıyâmete kadar bütün
inananlar bu İslâmî şeriata uymak durumundadırlar.

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar