Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'daki Kullanımı

KurKur'an'daki
Kullanımı:
Önce bu kelimenin Kur'an'da nasıl kullanıldığına
bir göz atalım: Kur'an, insanlar için bir 'şeriat' ve bir 'minhâc' var
edildiğini haber vermektedir: "Sana da (ey Muhammed!) önündeki kitap(lar)dan
olanı doğrulayıcı ve ona bir şâhit-gözetleyici olarak Kitab'ı (Kur'an'ı)
indirdik. Öyleyse, aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve sana gelen haktan
sapıp onların hevâ (istek ve tutku)larına uyma. Sizden her biriniz için bir
şeriat ve bir mihâc (yol-yöntem) kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek
ümmet kılardı; ancak (bu), size verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık,
hayırlarda yarışınız..." (5/Mâide, 48)

Görüldüğü gibi, Rabbimiz, insanların uyması
gereken kaynağı haber veriyor. Onlar, yani gönderilen Kitab'a iman edenler;
Allah'tan gelen hükümlere uyacaklar, inanmayanların kendi arzu ve kafalarından
uydurdukları hükümleri, kuralları bir tarafa atacaklardır. Çünkü Allah (cc)
onlara, kendilerini doğru yola ve mutluluğa götürecek, onların her devirdeki
sorunlarını çözecek şeriatları (yolları, hükümleri) ve yöntemleri, çıkış
yollarını göstermiştir.

Bu âyetin iki şeye işaret ettiği belirtilmiştir:
Birincisi, her insana verilen yol (kabiliyet ve yöntem) ki, bununla insan
kendine faydalı olanı araştırır ve dünya işlerini yapabilir. İkincisi ise,
gönderilen dinden şeriat kısmının açıkça bildirilmesidir. Âlemlerin Rabbi,
yarattığı insana hem dünya hayatını nasıl yaşayacağının kabiliyetini, hem de
uyacağı şer'î kuralları, toplumsal ve kişisel düzeni sağlayacak hükümleri
göndermiştir. Kimilerine göre bu âyette geçen 'şeriat' kelimesi Kur'an ile
bildirilen şeylere, 'minhâc' ise Peygamberimizin sünnetiyle ortaya konulan dinî
hükümlere işaret etmektedir (Râgıb el-Isfehânî, el-Müfredât, s. 379).

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar