Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir

LaiklikLaiklik, Yasama
Gücünün Bölünmesidir:
Eğer İslâm'ı, bütün muhtevâsıyla temsil eden bir
terim ile ifade etmek istersek, hiç şüphesiz bunun için en uygun terim
?Tevhid?dir. Tevhid de, yalnızca yaratıcı olarak Yüce Allah'ın bilinmesinden
ibâret değildir. Aynı zamanda, mutlak hâkim ve mutlak kanun koyucu, mutlak
müdebbir olarak da Allah'ın bir ve tek kabul edilmesidir. O'na hiçbir şekilde
denk, eş ve ortak koşulmamasıdır. Laiklik ise, Allah'ın dünya hayatını
ilgilendirdiği kabul edilen ve ?siyaset? ya da ?devlet işleri? diye ifade edilen
alana herhangi bir şekilde müdâhale etmesine imkân tanınmamasıdır. Yani din
adamları şahsında, dinin sosyal, siyasal, ekonomik, hukuksal ve hatta ahlâkî
alanların tümünden uzaklaştırılmasını hedef alır. Hatta bu kadarla da
kalınmayarak, hayat görüşü, kâinat yorumu, değer yargıları, estetik ve fikrî
alanlarda, eğitim ve kültürel alanlarda da bu yaklaşım kendisini hissettirir.
İster istemez, farkında olunarak veya olunmayarak bu yaklaşım, dinî değer,
prensip ve yaklaşımları alan dışına iter, uzaklaştırır. Sonunda öyle bir durum
ortaya çıkar ki, dinin herhangi bir alanda, hatta vicdan planında bile var olup
olmadığı dahi tartışılacak bir konu haline gelir. Durum bu noktaya varsa da,
varmasa da; İslâm, hayatın az yada çok, dar ya da geniş herhangi bir alanında,
Allah'ın hükümlerine aykırı hükümlerin konulmasını onaylamaz. Böyle bir eylemi
?şirk koşmak?la eş bir tutum olarak değerlendirir: ?Yoksa onların Allah'ın
izin vermediği şeyleri dinden kendilerine şeriat yapan (kanun koyan, Allah'a eş
koştukları) ortakları mı vardır?? (42/Şûrâ, 21)

Görüldüğü gibi, teşrî alanlarının, ya da hüküm
ve değer belirleme alanlarının laik anlayışa göre açıkça ayrıştırılması ve
birbirlerinden kesinlikle ayrılmaları, dinin devlet yönetiminden tümüyle
uzaklaştırılması, laiklik için ne kadar vazgeçilemez ve sorunlu bir ilke ise;
İslâm açısından da böyle bir ayrım, en dar sınırlar içinde kalsa dahi, Kur'an'ın
kabul edebileceği, benimseyebileceği bir yaklaşım değildir. Laiklik, çok tanrılı
olmak demektir. Câmideki ilâhın başka; sokaktaki, mahkemedeki, meclisteki...
ilâhın başka olduğu bir düzendir. İslâm, ne kadar Tevhidi esas almakta ise;
laiklik de o derece şirki esas alır. Tevhid ve şirkin bir arada bulunup
barınmasının imkânından söz edilemez. Çünkü Kur'an, her alanda yalnızca Allah'a
ibâdete dâvet eder ve bunu esas alırken; laiklik de diğer tüm beşerî düzenler
gibi, şeytana ibâdet yollarından bir yoldur. Şeytanın insanları bölmeyi,
darmadağın etmeyi esas alan ve dosdoğru yol olan sırât-ı müstakîm dışında kalan
yollarından bir yoldur.

?Ve (de ki:) Şüphesiz ki bu, benim dosdoğru
yolumdur. O halde ona uyun. Diğer yollara uymayın. Sonra o yollar sizleri O'nun
yolundan ayırıp darmadağın eder. İşte sakınasınız diye size bunları emretti.?
(6/En'âm, 153) Müslüman her şeyiyle,
her şeyini Allah'ın emrettiği şekilde ve Allah için yapan ve düzenleyendir.
?De ki: Benim namazım (haccım, kurbanım) ve diğer ibâdetlerim, hayatım ve
ölümüm, âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Ben, bununla
emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.? (6/En'âm, 162-163)

[1]

[1]
M. Beşir Eryarsoy, İslâm'a Göre Laiklik, Demokrasi ve Hâkimiyet, s. 22-47

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar