Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği

Beşerî Sistemlerin DünyevîliğiBeşerî Sistemlerin
Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği:
Beşerî sistemler eksiklerini başka sistemler
vâsıtasıyla tamamlasalar bile âhirete yönelik hiçbir şey söylemezler. İnsanın
ölümünden sonrasıyla ilgilenmezler. Dolayısıyla beşerî sistemler ne kadar ileri
olurlarsa olsunlar, ilgilendikleri özel alanda bile mükemmel olamazlar ve
insanın ölümden sonraki hayatı için bir şeyler verme iddiasında bulunamazlar.
Müslüman ise, âhireti hesaba katmadan en ufak bir davranışta bulunamaz.
Müslüman, dünya hayatıyla âhireti hedefleyendir. Dünyadaki olumlu veya olumsuz
gelişmeler, imtihan kabul edildiğinden, müslümanın istikameti üzerinde etkili
değildir. "Tâ ki, elde ettiğinizle sevinmeyesiniz, kaybettiğiniz dolayısıyla
da üzülmeyesiniz." (57/Hadîd, 23) Dünya hayatında ele geçirdiklerimize
sevinmeye değmez; kaybettiklerimiz için üzülmeye değmediği gibi.

Önemli olan, müslüman olarak kişinin kendi
sorumluluğunu yerine getirmesidir. Müslüman için en mühim şey, amellerinin sâlih
olması, eylemlerinin kabul edilecek vasıfta bulunmasıdır. Bu gerçekleşince, önde
veya arkada olmak önemli değildir. Netice almış, dünyada başarılı olmuş veya
mağlup düşmüş, marjinal kalmış, hiç önemli değildir. Bir hadis-i şerifte şöyle
buyrulur: "Kıyâmet gününde kimi peygamber yanında iki üç mü'minle birlikte
gelecek." Yani iki üç tane, hatta tek başına gelen peygamberleri biz
marjinal kaldı diye dâvetlerini tebliğ etmede kusurlu davrandıklarını mı kabul
edeceğiz? Nuh (a.s.) 950 yıl istikamet üzere yaptığı tebliğde dünyevî açıdan
netice alamadı veya çok küçük bir sonuç aldı diye, yaptıklarını küçümseyecek,
marjinal kaldı diye tenkit edebilecek miyiz?

Dolayısıyla biz hakkı ve hakikati başarılarda,
çoklukta, azlıkta, önde ve arkada olmakta değil; Allah'ın kitabına ve Rasûlün
sünnetine mutabakatta ararız. Allah'ın Kitabına ve Rasûlün sünnetine uygun
oldumu bir iş güzeldir; neticesi dünyevî olarak hiç olsa bile. Önemli olan
Allah'ın vereceği değerdir. Dünyevî sonuçları Allah verirse ne âlâ, vermezse
vermez. Hayatımız ve ölümümüz, Allah için olabiliyorsa, netice odur. İşte bu
anlamıyla hayatı kuşatan biricik sistem, kâmil din, sadece Allah Teâlâ'nın
dinidir.

ŞERİAT
Şeriat; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm Şeratının Kaynakları
Kavram Olarak Şeriat
Kur'an'daki Kullanımı
Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat
Din'in Bölümleri
Şeriat Kavramı ve Bazı Yanlış Değerlendirmeler
İslâm Şeriatının Özellikleri
Şer'î Hüküm..
1- Teklifî hüküm
2- Vaz'î hüküm
Kur'ân-ı Kerim'de Şeriat Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Şeriat Kavramı
Şeriatlerin Esasta Birliği
Şeriat ve Laiklik
Şeriate Bağlılık ve İbâdet
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
Şeriatte Hile Olur mu? Hîle-i Şer'iyye Denilen ?Hîle-i Şerriyye? 
Bazı Tasavvuf Erbâbının Şeriatı Basite İndirgemesi
Zâhir-Bâtın Ayrımı
Marifet ve Hakikat İddiası
Şathiye; Şeriatle Bağdaşmayan, İsyanla Dolu Tasavvufî Söz ve Şiirler
Devlet ve İslâm Devleti
Siyasî Anlamıyla Devlet
Müslümanların Tarihinde Devlet
Devlet Amaç Değildir
Hâkimiyet/Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır
Kur'an'a Göre Hâkimiyet Türleri
İslâm'a Göre Hâkimiyet
a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti
b- Uhrevî Hâkimiyet
c- Genel Olarak Değer Yargılarında Hâkimiyet
d- Kanunî (Hukukî) Hâkimiyet
e- Siyâsal Hâkimiyet
Hâkimiyet Allah'ın Olmayınca
Allah'ın Hâkimiyetini Kabul Etmemek
Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme
Laiklik ve Hâkimiyet
İslâm'da Laiklik Yoktur
Laiklik, Yasama Gücünün Bölünmesidir
Demokrasi ve Hâkimiyet
Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
İslâm'ın Eksizliği ile Beşerî Sistemlerin Yetersizliği
Demokrasi Oyunu
Şeriat Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar