Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Câhil Kelimesini Anlam Sahası

Câhil Kelimesini Anlam Sahası


Câhil
Kelimesini Anlam Sahası:
?Câhiliyye', ?cehl' fiilinden türemiş bir
masdardır. Yaygın olarak ?bilgisizlik' anlamında kullanılmaktadır ama daha başka
mânâları da vardır.

?Câhiliyye'nin türediği ?cehl' fiili sözlükte;
bilmemek, tanımamak, kaba davranmak, gücendirmek, fıkır fıkır kaynamak gibi
anlamlara gelir.

Bazılarına göre bu fiil, bilginin zıddı olarak
bilgisizlik ve hafiflik, kendini bilmezlik gibi iki anlam sahasına sahiptir.
Aslında ikinci anlam birincisini doğurmuştur.

Ragıb el-İsfehânî ?cehl'e üç anlam vermektedir:


Birincisi,
nefsin bilgiden boş olması,

İkincisi,
gerçeğin dışında bir şeye inanma,

Üçüncüsü,
bir konuda yapılması gerekenin veya hakkın tersini yapmadır (Müfredât, s. 143).


?Câhil', ?cehl' sahibi, bilgiden mahrum olan,
davranışları olgun olmayan, kendini bilmeyen demektir ki ?cehl' fiilinin fâil
(özne) ismidir. Kur'ân-ı Kerim, bu fiili ve bunun türevleri olan ?câhil', ?câhiliyye',
?cehâlet', ?cehûl' kelimelerini kullanmaktadır. ?Cehûl' çok câhil demektir.
?Cehâlet' ise câhil olma halini, ?cehl' içinde olma durumunu ifade eder.
Türkçe'de ?câhillik'; cehâlet, bilgisizlik, bilmeme mânâsında, ?câhil' ise;
bilmeyen, ilimden ve olgun davranıştan uzak, biraz da genç ve tercübesiz kimse
anlamında kullanılmaktadır.

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar