Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .

Câhiliyye Asabiyeti


Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/KavmiyetçilikTürkçede daha çok "ırkçılık" olarak
ifadelendirilen kavram, Arapçada "asabiyyet" ve "kavmiyyet" olarak kullanılır. "Asabiyye",
akrabalık, soy yakınlığı demektir. Kavram olarak "asabiye", "kavmiyetçilik" ve
"ırkçılık"; akraba, soy, ırk ve vatan gayreti gütmek, kendi yakınlarını, kendi
içinde bulunduğu topluluğu önde görmek, onlara daha fazla ilgi göstermek,
tarafgir olmak demektir.

?Asabiye', sözlük mânâsıyla kavim, kabile, grup
ve benzeri konulardaki aşırı düşkünlük ve bağlılıktır. Kişinin kendi
akrabalarını ve içinde bulunduğu toplumu öne çıkarması, onlara ait olan şeyleri
savunması, onlara yardımda öncülük tanıması demektir. İslâm'dan önce yaşayan ve
düzenli siyasî ve hukukî otoriteden mahrum câhiliyye Arapları kendi akrabalarına
çok düşkündüler. Kabilecilik duygularıyla, başka kabileler tarafından tecâvüze
uğrayan kendi akrabalarını korurlar, o tecâvüzün doğurduğu maddî ve mânevî
zararları asabiye duygusu ile giderirlerdi. Zulme ve haksızlığa uğradığını iddia
edenin çağrısına kabilenin diğer üyeleri cevap verirlerdi. Hatta haklı da
olsalar, haksız da olsalar; mutlaka kendi akrabalarının tarafını tutarlardı. Bu
duygu sebebiyle çoğunlukla zâlimle beraber olup, mazluma karşı olurlardı.

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar