Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır

Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır


Irkçılık Dâvâsını
İlk Başlatan Şeytandır:
Bilindiği gibi İblis, Allah'ın Âdem'e secde
emrine itaat etmedi. Gerekçe olarak da kendisinin ateşten, Âdem (a.s.)'in de
topraktan yaratıldığını gösterdi. Bu, kendi elinde olmayan yaratılışında maddî
özelliklere itibar etmek, yani ırkçılık yapmaktı. İblis'in bu üstünlük ölçüsü
geçersizdir. Kişiye değerini kendi hammaddesi veya soyu değil; Allah'ın koyduğu
ölçü verir. O yüzden ilk ırkçı, şeytandır. Irkçılık ve soy üstünlüğü iddiası,
şeytanî bir mantıktır.

Kur'an'a göre üstünlük takvâda (49/Hucurât, 13),
ilimde (39/Zümer, 9) ve cihaddadır (4/Nisâ, 95). Kim, kendi aslını, soyunu,
ırkını başkalarına karşı bir üstünlük sebebi sayarsa, onda İblis/şeytan anlayışı
var demektir. İblis, bu yanlış çıkarım sonucu Rabbine istikbar edip isyan ettiği
gibi, her çeşit ırkçılık da istikbâra ve isyana yol açan tehlikedir.


İblis, Adem'in varlığının dış görünüşüne bakıp
kendini üstün görmüş ve yaratılışın iç yüzünü, sırrını, hikmetini anlamamıştır.
Halbuki Allah'ın bütün işlerinin hikmetleri, her birinin kendine ait sırları
vardır. Adem'i sırf toprak zanneden İblis mantığı, kendi maddesini ondan üstün
sanmıştır. Materyalizm/maddecilik şeytanî bir felsefedir. Ona göre ateşten
yaratılmak, bir üstünlük sebebiydi (38/Sâd, 71-85). Böylece o, ateşin topraktan
üstünlüğü gibi iki madde arasında, aslında olmayan bir fark görmüştü. Her iki
maddenin yaratıcısının da Allah olduğunu itiraf etmesine rağmen, Adem'in
halifelik ve İlâhî ruh taşıması, eşyanın isimlerini bilmesi gibi üstünlüklerini
bilmezden gelmişti.

Şeytan, Âdem'de toprak, kendisinde ateşten başka
bir mâhiyet görmemiş; ölüden diri, diriden ölü yaratan ve bütün meziyetleri
bahşeden Allah'ı maddeye mahkûm saymıştı. Bu, İlâhî hükümleri, kendi nefsine ve
aklına göre değerlendirip mantığına ters gelen bir hükmü reddeden bir akılcılık
olduğu gibi; ırkçılığın da temeli idi. Yaratıkları, ruhî yapısıyla
değerlendirmeyip, sadece maddî özellikleriyle, asâletiyle değerlendiren ırkçı
anlayışın temeli de İblis tarafından böyle atılıyordu. Maddeyi tek ve gerçek
ölçü sanmak, şeytanca bir yanılgıdır.

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar