Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler

Câhiliyye Asabiyetiyle


Câhiliyye
Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler:?Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir;
ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere,
asabiyye uğruna ölen
Bizden değildir.? (Müslim, İmâre 53,
57, hadis no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948;
Nesâî, Tahrim 27, 28)

"Asabiyet (kavmiyetçilik) dâvâsına kalkan, onu
yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda mücâdeleye girişen Bizden değildir."
(Ebû Dâvud, Edeb 112)

"Bir kimsenin câhiliyye âdetince kavim ve
kabilesine intisab ederek onlardan yardım talep ettiğini (ırkçılık yaptığını)
duyacak olursanız ona: 'babanın zekerini/penisini ye' deyin ve bunu açık açık
söyleyerek îmâ ve kinâyede de bulunmayın."
(Ahmed bin Hanbel, 5/136))

?Câhiliyyetin kavmiyet iddiasını yapana açık
sövünüz, ona kapalı sövmeyiniz (ona, kinâye yapmayınız).?
(İmam Buhârî, Edebü'l-Müfred, Bab, 436, hadis no: 963)


?Aziz ve Celîl olan Allah, sizden câhiliyyet
devrinin ka­balığını ve babalarla övünmeyi gidermiştir. Mü'min olan, takva
sahibidir. Kâfir olan ise, şakîdir. Siz, Âdem'in çocuklarısınız, Âdem de
topraktan yara-tıl­mıştır. Bir kısım erkekler, bir kavimle (kâfir olarak
ölen­lerle) övünmeyi terk etsinler. Çünkü onlar, cehennem kö­müründen bir
kömürdürler, yahut onlar, Allah indinde, burnu ile pislik yuvarlayan pislik
böceğinden daha aşağı­dırlar.?
(Ebû
Dâvud, Edeb, hadis no: 5116; Tirmizî, Menâkıb, h. no: 4212-4213, Tefsiru'l-Kur'ân,
h. no: 3486; Ahmed bin Hanbel, c. 2, s. 361)

?Kim kâfir olan dokuz atasını, onlarla izzet ve
şeref ka­zanmak düşüncesiyle sayarsa, cehennemde onların onun­cusu olur.?
(Ahmed bin Hanbel, 5/128)


?Bir kimseyi ameli yavaşlatırsa, nesebi
hızlandırmaz.? (Müslim, Zikr 38; İbn
Mâce, Mukaddime 225; Ebû Dâvud, İlm, h. no: 3643; Dârimî, Mukaddime 351)

?Şüphesiz Allah, sizin sûretinize ve mallarınıza
bakmaz. Lâkin kalplerinize ve amellerinize bakar!?
(Müslim, Birr ve's-Sıla, 34)


Vasîle bin el-Eskâ (r.a.) anlatıyor: ?Ben, ?Yâ
Rasûlallah! Adamın kendi kavmine bir zulüm üzerine yardım etmesi asabiyetten
(ırkçılıktan) mıdır?' diye sordum. Hz. Peygamber (s.a.s.): ?Evet?
buyurdu.? (İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949; Ebû Dâvud, Edeb 121, hadis no:
5119; Ahmed bin Hanbel, 4/107, 160)

Rasûlullah (s.a.s.)'a soruldu: ?Kişinin soyunu,
sülâlesini (kavmini, ulusunu) sevmesi asabiyet (kavmiyetçilik, ırkçılık) sayılır
mı?? Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: ?Hayır. Lâkin kişinin kavmine zulümde
yardımcı olması asabiyettir/kavmiyetçiliktir.? (Ahmed bin Hanbel, 4/107,
160; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949)

?Zulüm ve haksızlıkta kavmine yardıma kalkışan
kişi, kuyuya düşmüş deveyi kuyruğundan tutup çıkarmaya çalışan gibidir.?
(Ebû Dâvud, Edeb 113, 121, hadis no: 5117)?Kim kâfir olan dokuz atasını
onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa, cehennemde onların
onuncusu olur.? (Ahmed bin Hanbel, 5/128)

?Aziz ve Celil olan Allah, sizden câhiliyye
devrinin kabalığını ve babalarla övünmeyi gidermiştir. Mü'min olan, takvâ
sahibidir. Kâfir olan ise şakîdir. Siz, Âdem'in çocuklarısınız. Âdem de
topraktan yaratılmıştır. Bazı adamlar, (kâfir olarak ölen) kavimleriyle övünmeyi
terketsinler. Çünkü onlar cehennemin kömüründen bir kömürdürler, yahut onlar,
Allah indinde burnu ile pislik yuvarlayan pislik böceğinden daha aşağıdırlar.?
(Ebû Dâvud, Edeb 120, hadis no: 5116;
Ahmed bin Hanbel, II/524)

?Müslüman cemaatten ayrılan ve itaat yolunu
terketmiş olarak ölen kimsenin ölümü, câhiliyye ölümüdür. Ümmetime karşı
harekete geçerek mü'minin imanına saygı duymaksızın ve sözleşmeli bulunduğu
kimseye karşı olan ahdine vefâ göstermeksizin suçlusuyla suçsuzuyla bütün
ümmetimi vurmaya kalkışan kimse Benim ümmetimden değildir. Asabiyet/ırkçılık
duygusuyla öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken yahut ırkçılık dâvâsı güderken
körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü câhiliyye ölümüdür.?
(Müslim, İmâre 57; Nesâî, Tahrim 27;
İbn Mâce, Fiten 7; Ahmed bin Hanbel, 2/306, 488.

"Kim hevâsına uyarak bâtıl yolda cenkeder,
kavmiyetçiliğe (asabiyet) çağrıda bulunur veya kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve
tehevvüre kapılırsa, câhiliyye ölümü üzere (kâfir olarak) ölür."
(İbn Mâce, Fiten 7)

?Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa, nesebi, soyu
onu kurtaramaz, yükseltemez, ilerletemez.?
(İbn Mâce, Mukaddime 17, hadis no: 225)


?Her doğan çocuk millet (İslâm fıtratı) üzere
doğar.? (Müslim, S. Müslim Terc ve
Şerhi, c. 8, s. 135)

?Allah'ın ismi ile Allah('ın yardımı) ile ve
Rasûlullah'ın milleti (dini) ile gidin, yürüyün.?
(Ebû Dâvud, 3/38)

"Allah indinde en şerefliniz takvâca en ileri
olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap
olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili
üzerine bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü
yoktur. Üstünlük sadece takvâ iledir."
(Cem'u'l-Fevâid, 1/510, hadis no: 3632)

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar